Wydanie nr 179/2022, Wtorek 28.06.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Paweł, Ekhard, Józef, Zbrosław, Leon, Serena, Leona, Ireneusz, Plutarch, Ekard, Jakert, Heron
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku

Skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku fot. archiwum TvMalbork.pl
W sierpniu zeszłego roku do Rady miasta Malborka wpłynęła skarga na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Malborku w związku z realizacją programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021”. Rada Miasta na ostatniej (styczniowej) sesji nie podjęła uchwały w sprawie w/w skargi, więc wróci ona do porządku obrad na następnej sesji. Będzie to piąte podejście RM do zakończenia procedury rozpatrzenia skargi.
Skargą zajmowała się także Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. Zajmowała się nią cztery razy. Za każdym razem z KSWiP na obrady RM trafiał projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku. Komisyjny projekt uchwały zakładał, że skarga jest zasadna i podawał następujące uzasadnienie:
 
„Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu przez Komisję Skarg Wniosków i Petycji:
1) skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku dotyczącą realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2021” z dnia 12.08.2021r.,
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Dyrektora MOPS z dnia 30.08.2021 r.,
3) opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Malborka z dnia 13.09.2021 r.,
4) odpowiedzi na opinię prawną udzielonej przez Dyrektora MOPS w Malborku z dnia 21.09.2021 r.,
oraz wysłuchaniu przedstawicieli strony składającej skargę i Dyrektora MOPS w Malborku na posiedzeniach Komisji SWiP uznaje skargę za zasadną.
Stanowisko Rady Miasta Malborka w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku.
 
Po zbadaniu i przeprowadzeniu analizy przedmiotowej skargi w zakresie żądań w skardze przedstawionych Rada Miasta Malborka przyjmuje, że:
1) Dyrektor MOPS w Malborku w okresie luty 2021- kwiecień 2021 wydawał decyzje administracyjne dotyczące przyznania świadczeń opiekuńczych w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Decyzje wydawane w tym okresie nie miały zapewnionego finansowania oraz były znacznie przeszacowane względem finansowania z roku poprzedniego. Wiążące informacje dotyczące finansowania programu w tym roku zostały ogłoszone na stronie internetowej Wojewody Pomorskiego w dniu 12.05.2021 r. Umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasto Malbork na realizację w/w programu podpisana 12.05.2021 r. i gwarantowała Gminie Miejskiej Malbork kwotę 150 686,00 zł na realizację programu. Decyzje administracyjne były wydawane na podstawie szacunków zawartych we wniosku na środki finansowe na realizację programu z dnia 17.12.2020 r. w kwocie 555 390,00 zł. W konsekwencji zaistniałej sytuacji wystąpił niedobór środków na finansowanie programu i niemożliwość jego realizacji w ok. 75%, które były zapewnione w wydanych decyzjach administracyjnych.
2) Dyrektor MOPS w Malborku podpisywał umowy zlecenia na usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”. Umowy zlecenia podpisane przed dniem 12.05.2021 r. (ogłoszone na stronie internetowej Wojewody Pomorskiego wiążących informacji dotyczących finansowania programu oraz podpisanie umowy pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasto Malbork na realizację programu) zostały zawarte bez posiadania środków finansowych na ich realizację.
3) Beneficjenci programu o zmianach warunków zawartych w wydanych wcześniej przez Dyrektora MOPS w Malborku decyzjach administracyjnych dowiadywali sią za pomocą pism z MOPS w Malborku lub ustnie przez Asystentów od marca 2021 r. .
 
Na podstawie art. 162 & 2 KPA zmiana decyzji administracyjnej może nastąpić tylko w drodze decyzji administracyjnej. Zmiany decyzji administracyjnych zostały rozpoczęte w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej czyli za zgodą beneficjentów – stron tych umów – dopiero we wrześniu 2021 r.”
 
Projekt uchwały uznający skargę za zasadną nie uzyskał większości w Radzie Miasta trzy razy. Za czwartym razem grupa radnych postanowiła przygotować i przedłożyć Radzie swój projekt uchwały. Byli to następujący radni: Kazimierz Pietkiewicz, Adam Hoderny, Krystyna Keńska, Halina Ostrowska i Robert Król. Tym razem zaproponowano, aby uznać skargę za bezzasadną i podano następujące uzasadnienie:
„Rada Miasta Malborka po rozpoznaniu i przeanalizowaniu:
1) skargi na działalność Dyrektora MOPS w Malborku dotyczącą realizacji programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021” z dnia 12.08.2021r.,
2) odpowiedzi na skargę wystosowaną przez Dyrektora MOPS z dnia 30.08.2021 r.,
3) opinii prawnej przygotowanej przez radcę prawnego Urzędu Miasta Malborka z dnia 13.09.2021 r.,
4) odpowiedzi na opinię prawną udzielonej przez Dyrektora MOPS w Malborku z dnia 21.09.2021 r.,
5) odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Komisję Skarg do Rzecznika
Finansów Publicznych, w sprawie podejrzenia o naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
6) innych dokumentów związanych z przedmiotowa sprawą
oraz wysłuchaniu przedstawicieli strony składającej skargę i Dyrektora MOPS w Malborku ostatecznie uznaje skargę za bezzasadną.
 
Rada Miasta w trakcie analizy dokumentacji źródłowej wykazała:
1) Dyrektor MOPS mając wiedzę, iż w roku 2021 będzie kontynuowany „Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021”, w dniu 17 grudniu 2020, wystąpił do Urzędu Wojewódzkiego o przyznanie kwoty 555 390,00 zł. na realizacje tego programu w roku 2021 ..
2) Powyższa kwota została wyliczona uwzględniając:
a. koszt jaki był poniesiony w pierwszym roku realizacji tego programu (2019 rok), przy czym realizacja programu w 2019 roku dotyczyła tylko II półrocza i wówczas przyznano kwotę 151 097 zł czyli pełną wartość o którą wnioskował Dyrektor,
b. przyznanie asystenta osobistego 18 osobom, czyli potrzebom jakie wynikały w oparciu o złożone wnioski,
c. każde wystąpienie o mniejszą kwotę było by równoznaczne ze wstępną selekcją złożonych wniosków.
3) Ogłoszony przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej „Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021” w rozdziale VI zawierał zapis umożliwiający uruchomienie programu przez kwalifikowanie kosztów już od początku roku czyli od 01.01.2021.
4) Na skierowane do Urzędu Wojewódzkiego przez Dyrektora MOPS-u w dniu 19.01.2021 zapytanie „czy mimo, iż środki nie zostały jeszcze przyznane, można już uruchomić usługę asystenta (...) i czy ośrodek dostanie zwrot poniesionych kosztów?”, jeszcze tego samego dnia otrzymano odpowiedź zwrotną o treści: „Zgodnie z Działem VI pkt 4 Programu mogą Państwo realizować usługę asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.” Odpowiedzi udzielił Inspektor Wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.
5) W oparciu o te informacje Dyrektor MOPS-u by wyjść naprzeciw oczekiwaniom oczekującym pomocy w tym zakresie już z dniem 01.02.2021 roku zawarł z beneficjentami stosowne umowy, stad:
a. w żaden sposób Dyrektor MOPS-u, co potwierdził Rzecznik Finansów Publicznych nie naruszył Ustawy o finansach publicznych,
b. należy dostrzec dobrą wolę Dyrektora, by w jak najkrótszym terminie uruchomić program bardzo oczekiwany przez beneficjentów.
6) W połowie m-ca marca 2021 r, Wydział Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego poinformował Dyrektora MOPS-u o przyznaniu znacznie
pomniejszonej w stosunku do wnioskowanej kwoty na realizację przedmiotowego programu. Przyznano zaledwie 150 686 zł.
7) W konsekwencji zaistniałej sytuacji wystąpił niedobór środków na finansowanie programu i niemożliwość jego realizacji w ok. 75%, które były zapewnione w wydanych decyzjach administracyjnych MOPS-u. Wymusiło to podjęcie działań w zakresie urealnienia godzin pracy asystenta do wartości przyznanej kwoty.
 
Jeszcze w m-cu marcu beneficjenci zostali poinformowani przez MOPS za pomocą pism, lub ustnie przez asystentów o konieczności ograniczeniu godzin pracy asystentów. W tym zakresie nastąpiło niedopatrzenie Dyrektora, że w ślad za powiadomieniem beneficjentów nie nastąpiło równoczesne dokonanie zmian w we wcześniej wydanych decyzjach administracyjnych. Tę czynność przeprowadzono ze znacznym opóźnieniem, przy czym w tym wypadku, w celu podpisania decyzji zaproszono beneficjentów do siedziby MOPS-u, by uzasadnić powód zmian decyzji.
9) Nie bez znaczenia jest fakt, iż zmiany do wcześniejszych decyzji administracyjnych przedstawione beneficjentom, co dokonano w m-cu wrześniu, zostały przez beneficjentów przyjęte ze zrozumieniem, że nie są one spowodowane złą wolą Dyrektora MOPS-u, lecz decyzjami na szczeblu wojewódzkim.
 
Reasumując należy zwrócić uwagę, iż w działaniu Dyrektora MOPS-u w zakresie uruchomienia „Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2021” nie można dopatrywać się żadnych nieprawidłowości, a przyznane środki finansowe zostały w sposób właściwy rozdysponowane. Bezsprzecznym jest fakt, iż beneficjentów spotkało rozczarowanie i nie zaspokoiło oczekiwań wiążących z realizacją tego programu. Sugestia, iż nastąpiło przeszacowanie kosztów przez Dyrektora MOPS-u, oraz że należało wystawiać decyzje dopiero po zawarciu oficjalnej umowy z Urzędem Marszałkowski czyli z dniem 01.06.2021 r, jest niewłaściwa, gdyż:
- na realizację „Program Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022”, Dyrektor wnioskował o kwotę ponad 600 tys. złotych i już na początku roku 2022 otrzymał wstępną informację o pełnym zabezpieczeniu wnioskowanej kwoty,
- niestety Dyrektor MOPS-u nauczony nabytym doświadczeniem, mając przyznane środki nie przystępuje do jego realizacji aż do chwili podpisania oficjalnej umowy z Urzędem Wojewódzkim na realizację tego programu, co niestety odbywa się kosztem oczekujących beneficjentów.”
 
Dyskusja nad zmianą projektu Komisji SWiP na projekt w/w grupy radnych była dość długa. Także i ja zabrałem głos w tej dyskusji. Mówiłem o następujących sprawach:
1) W uzasadnieniu do projektu uchwały grupy radnych wystąpiło wyrażenie „Komisję Skarg ………„. Aż trudno uwierzyć, że nikt z pięciu radnych podpisanych pod projektem uchwały nie wie jak nazywa się Komisja, która zajmowała się skargą. Fakt, że dwie osoby (z tych co się podpisały) są członkami Komisji Skarg, Wniosków i Petycji raczej skłania mnie do podejrzeń, że Ci radni, co podpisali się pod nowym projektem uchwały, w ogóle tego projektu nie czytali.
2) W uzasadnieniu do nowego projektu występuje organ z którym KSWiP nie ma nic wspólnego – Rzecznik Finansów Publicznych. Osobiście nie znam takiego organu. Komisja wystąpiła do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych.
3) W uzasadnieniu czytamy „(…) odpowiedzi na skierowane zapytanie przez Komisję (…)”. Komisja SWiP nie skierowała żadnego zapytania. KSWiP skierowała zawiadomienie. Tytuł dokumentu jest na samej górze dokumentu.
4) W uzasadnieniu jest tylko wspomniana opinia prawna radcy prawnego Urzędu Miasta. Merytorycznie nie ma żadnego odniesienia do tej opinii prawnej i ustaleń jakie poczynił radca prawny.
5) „(…)w żaden sposób Dyrektor MOPS-u, co potwierdził Rzecznik (Dyscypliny – przyp. AI) Finansów Publicznych nie naruszył Ustawy o finansach publicznych(…)”. Rzecznik DFP zwrócił zawiadomienie, nie rozpatrując merytorycznie sprawy. Także ani nie potwierdził, ani nie zaprzeczył czy doszło do złamania dyscypliny finansów publicznych.
6) W propozycji radnych nie uwzględniono kwestii, które zostały potwierdzone przez Dyrektora MOPS oraz udokumentowane. W takiej sytuacji nie rozumiem dlaczego radni proponują zakończenie procedowania uchwałą o bezzasadności skargi. Przecież to nie odpowiada potwierdzonym i udokumentowanym faktom.
 
Rada Miasta nie zdążyła przegłosować zmian w uchwale o rozpatrzeniu skargi. Jeden z wnioskodawców złożył dalej idący wniosek o zdjęcie tego punktu z porządku obrad. Znalazła się potrzebna do tego większość i punkt ten został zdjęty z porządku. Tym samym była to czwarta próba zakończenia procedowania skargi na Dyrektora MOPS. Po raz czwarty nieudana. Wróci więc na kolejnej sesji RMM.
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Projekt uchwały o rozpatrzeniu skargi na Dyrektora MOPS przygotowany przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji,
2) Zmiany do powyższego projektu uchwały zaproponowane przez grupę radnych.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (7)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
gość
gość 22.02.2022, 17:21
Na tego Dyrektora to nie ma żadnych paragrafów. Możecie pisać donosić on i tak ze wszystkiego się wywinie i spadnie jak kot na cztery łapy.
Koń polski
Koń polski 19.02.2022, 14:19
Ale się narobiło . Tzw Rajca dostał pstryczka w nos.
Jadzia
Jadzia 20.02.2022, 22:15 (odpowiedź do Koń polski)
Przeczytaj artykuł ze zrozumieniem.
matka
matka 19.02.2022, 13:37
Uważam ze to odpowiedni człowiek na tym stanowisku Potrafi bezinteresownie pomóc człowiekowi .Dla mojej rodziny bardzo pomógł i będę mu wdzięczna na zawsze .Nie jego wina że prawo zmienia się z dnia na dzień .Powodzenia Panie Dyrektorze
Tomasz
Tomasz 20.02.2022, 11:02 (odpowiedź do matka)
Święte słowa . Także uważam że jest to odpowiednia osoba na to stanowisko. Powodzenia Panie Dyrektorze.
Ja
Ja 19.02.2022, 12:04
Masakra. A informowanie ludzi z dnia na dzień że im się zabiera asystenta. Od marca wiedzieli ile kasy mają to czemu tego nie wyliczyli i ludziom nie powiedzieli. A na koniec lipca się człowiek dowiaduje że usługi brak od sierpnia. I traktowanie ludzi. Masz podpisz papiery. I co nie podpisze to później nic nie dostanie. Ale wszyscy chcieli dobrze. Gdyby nie skarga podpisy pod decyzjami nie byłyby poprawiane.
aaaaa
aaaaa 21.02.2022, 19:37 (odpowiedź do Ja)
podpisy pod decyzjami nie mogły być poprawiane, niby jak