Wydanie nr 172/2024, Czwartek 20.06.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Bożena, Bogna, Rafał, Edburga, Gemma, Florentyna, Franciszek, Hektor
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Wójt Gminy Sztutowo ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2023 r. do 31.08.2023 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej w Sztutowie, Gmina Sztutowo.

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Morska

197/1

24 m2

Sztutowo

GD2M/00055520/7

12.000,00

1.200,00

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy  w Sztutowie ul. Gdańska 55 w pok. Nr 1  w dniu 28 kwietnia 2023 r.  o godz.  1200  .

Dzierżawa z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej tj. handel, gastronomia, obsługa ruchu turystycznego

Działka nr 197/1 położona w Sztutowie przy ul. Morskiej. Wydzierżawieniu podlega miejsce na prowadzenie działalności gospodarczej.

Nieruchomość stanowiąca przedmiot przetargu jest własnością Gminy Sztutowo.

Wadium należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 24.04.2023  r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 31.03.2023 r.

Osoba uczestnicząca w przetargu musi złożyć przed jego rozpoczęciem:

 • Upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście,
 • Oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy) – według wzoru, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia,
 • Dowód wpłaty wadium.
 • oświadczenie o niepodleganiu  wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

 • Mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo,
 • Bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu,
 • Z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony należny podatek VAT w wysokości 23% zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług  z dnia 11 marca 2004 r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 54 poz. 535 ze zmianami). 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet należnego czynszu.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone  bez odsetek  w ciągu trzech dni od daty zamknięcia przetargu, pod warunkiem podania prawidłowego konta na które ma być zwrócone.

Wylicytowana cena  nieruchomości wraz z podatkiem VAT podlega zapłacie do dnia 30.05.2023 r.

Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy dzierżawy.

Uczestnik, który wygrał przetarg jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia zamknięcia przetargu. W przeciwnym wypadku Wójt Gminy może od zawarcia umowy odstąpić.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 10% ceny wywoławczej tj. kwoty  1200 zł.

Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo.

Szczegółowych informacji w tym zapoznanie się z projektem umowy oraz Zarządzeniem Nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo - można uzyskać w Urzędzie Gminy w Sztutowie telefonicznie nr tel. 55  247-81-52 wew. 614.

Informuje się, że organizator przetargu może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z uzasadnionej przyczyny do chwili jego rozpoczęcia, informując o tym niezwłocznie w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń i na oficjalnej stronie internetowej Urzędu Gminy Sztutowo www.sztutowo.pl  oraz informując uczestników przetargu.  

 

Wójt

Robert Zieliński

 

Załącznik nr 1

- Wzór-

Oświadczenie

 

Do postępowania przetargowego dotyczącego: drugi ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę na okres od 1.07.2023r. do 31.08.2023 r. części nieruchomości gruntowej, niezabudowanej położonej  w Sztutowie, Gmina Sztutowo

Położenie

ulica

Numer działki

Powierzchnia

Obręb

Numer Księgi Wieczystej

Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego za cały okres umowy

Netto w zł

Wysokość wadium w zł

Morska

197/1

24 m2

Sztutowo

GD2M/00055520/7

12.000,00

1.200,00

 

Ja niżej podpisany oświadczam, iż

 • Nie zalegam z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo,
 • Zapoznałem się z regulaminem  przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem umowy),
 • Nie podlegam  wykluczeniu z udziału w postępowaniu na podstawie ustawie  z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. 2022 poz. 835)

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (6)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.