Wydanie nr 184/2022, Niedziela 3.07.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Heliodor, Jacek, Miłosław, Otto, Otton, Teodot, Tomasz, Leon, Anatol, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. Kontrola wydatków z rezerwy.

Malbork. Kontrola wydatków z rezerwy. fot. Malbork. Kontrola wydatków z rezerwy.
Na początku bieżącego roku Rada Miasta Malborka przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej. W planie tym zawarto m. in. kontrolę realizacji uchwał Rady Miasta Malborka oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Malborka dotyczących wydatkowania środków z działu 758 rozdz. 75818 (czyli potocznie mówiąc, z rezerwy). Komisja Rewizyjna w celu przeprowadzenia powyższej kontroli powołała zespół kontrolny w składzie: Joanna Iglińska – członek, Adam Ilarz – przewodniczący, Dariusz Rowiński - członek. Oto najważniejsze fragmenty z protokołu z kontroli
Na początku bieżącego roku Rada Miasta Malborka przyjęła plan pracy Komisji Rewizyjnej. W planie tym zawarto m. in. kontrolę realizacji uchwał Rady Miasta Malborka oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta Malborka dotyczących wydatkowania środków z działu 758 rozdz. 75818 (czyli potocznie mówiąc, z rezerwy).
Komisja Rewizyjna w celu przeprowadzenia powyższej kontroli powołała zespół kontrolny w składzie: Joanna Iglińska – członek, Adam Ilarz – przewodniczący, Dariusz Rowiński - członek.
Oto najważniejsze fragmenty z protokołu z kontroli: „(…) 7. Przebieg i wynik czynności kontrolnych:
W dniu 23.02.2022 r. zespół kontrolny wystąpił do Burmistrza Miasta Malborka z prośbą o udostępnienie:
- rejestru dokumentów w postaci decyzji, zarządzeń, umów, dokumentów księgowych na podstawie których Burmistrz wydatkował środki z budżetu miasta Malborka zapisane Dział-758 Rozdział- 75818./data wydatku, kwota, cel/.
- przedstawienie zmian jakie były dokonywane w trakcie roku w zakresie przeniesień we wskazanym dziale.
W dniu 11.03.2022 r. zespół kontrolny wystąpił do Burmistrza Miasta Malborka z prośbą o szczegółowe dokumenty dotyczące wydatkowania środków przeniesionych z rezerwy:
1) celowej w kwocie 40 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 marca 2021 r.)
2) celowej w kwocie 43 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 187/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 listopada 2021 r.)
3) celowej w kwocie 50 000,00 zł na inwestycje do dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – uzupełnienie brakującej infrastruktury (Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2021 r.).
W szczególności:
1) dokumenty potwierdzające realizację Zarządzenia Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Malborka których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO.
2) kopie umów na wykonanie zadania inwestycyjnego,
3) dokumenty rozliczeniowe (faktury, protokoły odbioru).
Na dwa powyższe wystąpienia Zespół Kontrolny otrzymał w odpowiedzi posiadane przez Burmistrza Miasta Malborka dokumenty.
W dniu 30.03.2022 r. zespół kontrolny wystąpił do Burmistrza Miasta Malborka z prośbą o szczegółowe dokumenty dotyczące wydatkowania środków przeniesionych z rezerwy:
1) celowej w kwocie 15 200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych do dz. 801 rozdz. 80101 oraz 85401 (Zarządzenie nr 179/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 02 listopada 2021 r.)
2) celowej w kwocie 100 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych do dz. 801 rozdz. 80101 (Zarządzenie nr 179/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 02 listopada 2021 r.)
3) celowej w kwocie 43 610,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych do dz. 801 rozdz. 80101 oraz 85401 (Zarządzenie nr 179/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 02 listopada 2021 r.)
4) celowej w kwocie 66 471,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych do dz. 801 rozdz. 80101 oraz 85401 (Zarządzenie nr 179/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 02 listopada 2021 r.)
5) celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych w kwocie 394 300,00 zł z przeniesieniami do: działu 750 rozdziału 75023 w kwocie 319 000,00 zł, działu 750 rozdziału 75075 w kwocie 43 000,00 zł, działu 754 rozdziału 75416 w kwocie 25 500,00 zł, działu 900 rozdziału 90003 w kwocie 6 800,00 zł – z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne (Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2021 r)
W odpowiedzi na powyższą prośbę Burmistrz Miasta Malborka nie udostępnił Zespołowi Kontrolnemu dokumentacji twierdząc, że „dokumentem dotyczącym wydatkowania środków na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych jest lista płac, która nie jest dokumentem jawnym”.
8.W toku postępowania ustalono:
Zgodnie z informacją przedstawioną przez Burmistrza Miasta Malborka w budżecie Miasta Malborka zaplanowano w rozdziale 75818 na dzień 01.01.2021, zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Malborka nr XXVI1/229/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Malborka na 2021 rok, następujące rezerwy:
• rezerwę ogólną w wysokości 320.000 zł,
• rezerwy celowe na wydatki bieżące w wysokości 1.530.000 zł, z tego na:
- rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych - 1.000.000 zł,
- rezerwa celowa na zarządzania kryzysowe (ustawa o zarządzaniu kryzys.) - 530.000 zł
• rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne w wysokości 1.200.000 zł, z tego na:
- rezerwa celowa inwestycyjna na Wspieranie Partnerstwa Lokalnego - 200.000 zł,
- rezerwa celowa na inwestycje - 1.000.000 zł.
W badaniu szczegółowym poddano kontroli następujące wydatki z rezerwy:
1) celowej w kwocie 40 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 marca 2021 r.)
2) celowej w kwocie 43 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 187/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 listopada 2021 r.)
9. Wnioski z kontroli:
1) Zgodnie z dokumentacją wszystkie wydatki wykonane były w trybie art. 4 ust 8 ustawy p.z.p. zgodnie z zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 28.07.2016 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miasta Malborka których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 EURO.
2) Z dokumentacji dotyczącej wydatków z rezerwy: celowej w kwocie 40 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 50/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 marca 2021 r.) wynika, iż wysłano e-maile do 4 firm z zapytaniem o koszt. Tym samym przystąpiono do racjonalnego wydatkowania publicznych pieniędzy, w zgodzie z ustawą z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, nakazującą w art. 44 ust. 3, aby wydatki publiczne były dokonywane w sposób:
1) celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad:
a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów;
2) w sposób umożliwiający terminową realizację zadań;
3) w wysokości i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.
Przeprowadzenie zamówienia w formie zapytania o koszt z pewnością dało wykonawcom możliwość do nie dyskryminacyjnego dostępu do zamówień publicznych, ograniczono ryzyko nieefektywnego wydatkowania środków publicznych oraz zapewniono przejrzystość postępowania i wyboru wykonawcy.
3) Z dokumentacji dotyczącej wydatków z rezerwy: celowej w kwocie 43 000,00 zł na inwestycje do dz. 754 rozdz. 75416 § 6050 – rozbudowa monitoringu (Zarządzenie nr 187/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 18 listopada 2021 r.) wynika, iż rozpoznania rynku dokonano w sposób telefoniczny. Związane to było z panującą epidemią, brakami na rynku elektroniki oraz krótkim okresem wydatkowania środków. Dokumentacja nie zawiera jednakże żadnych notatek służbowych ile telefonów wykonano i do jakich firm, jakie były oferty cenowe innych dostawców. Trudno zatem ocenić w jaki sposób i na podstawie jakich przesłanek dokonano wyboru wskazanego dostawcy-wykonawcy monitoringu.
4) Z dokumentacji dotyczącej wydatków rezerwy celowej w kwocie 50 000,00 zł na inwestycje do dz. 900 rozdz. 90001 § 6050 – uzupełnienie brakującej infrastruktury (Zarządzenie nr 192/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 29 listopada 2021 r.) wynika, że wydatek ten nie został zrealizowany ze względu na trwające prace projektowe i został przeniesiony na rok 2022.
5) Z odpowiedzi Burmistrza w zakresie realizacji rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne pracowników samorządowych zespół nie mógł ocenić w jaki sposób zostały zrealizowane podwyżki płac pracowników. Jaki wpływ na wydatkowanie rezerwy celowej miała ustawa o zmianie ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.(…)”
Protokół został podpisany przez wszystkich członków zespołu kontrolnego oraz przez Burmistrza Miasta Malborka.
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wasze informacje


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Jan bez ziemi
Jan bez ziemi 21.06.2022, 16:20
Co to za bełkot?
Ola
Ola 21.06.2022, 18:18 (odpowiedź do Jan bez ziemi)
Może naucz się czytać?