Wydanie nr 136/2022, Poniedziałek 16.05.2022
imieniny: pokaż (13 imiona)Germeriusz, Trzebiemysł, Fidol, Wiktoriana, Wiktorianna, Jan Nepomucen, Ubald, Wiktorian, Andrzej, Szymon, Honorat, Jędrzej, Jan
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Kontrola umów: Dzierżawa miejsc postojowych taksówek w Malborku

Kontrola umów: Dzierżawa miejsc postojowych taksówek w Malborku fot. TvMalbork.pl
Wczesną wiosną bieżącego roku (jeszcze przed pandemią) Komisja Rewizyjna RMM kontrolowała gospodarkę finansową w zakresie umów zawieranych przez Burmistrza Miasta Malborka w okresie 2016 -2019, a zwłaszcza umowy dzierżawy miejsc postojowych taksówek w Malborku. Zapoznajmy się z okolicznościami kontroli oraz wnioskami z niej płynącymi.
Kontrole przeprowadził zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka w składzie:
Zbigniew Kowalski – przewodniczący
Kazimierz Pietkiewicz - członek
Adam Ilarz – członek
Arkadiusz Mroczkowski – członek
Edward Orzęcki – członek (radny nie brał udziału w pracach zespołu)
 
na podstawie uchwały Rady Miasta Malborka nr XIV/135/2019 z dnia 26 września 2019 r. i zaświadczenia Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka. Kontrola dotyczyła gospodarki finansowej w zakresie umów zawieranych przez Burmistrza Miasta Malborka w okresie 2016 -2019 a zwłaszcza umowy dzierżawy miejsc postojowych taksówek w Malborku. Zespół kontrolny analizował następujące dokumenty:
 
• Wykaz umów zawartych przez Burmistrza Miasta Malborka w okresie 2016 -2019,
• Obwieszczenia Burmistrza Miasta Malborka o podaniu do publicznej wiadomości faktu podpisania umowy,
• Korespondencję pomiędzy Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą a Burmistrzem Miasta Malborka, (dane Przedsiębiorcy można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Malborka)
• Uchwałę nr XXVI/219/08 Rady Miasta Malborka z dnia 26.06.2008 roku w sprawie: zasad oddawania w dzierżawę, lub najem gminnych nieruchomości
 
Tło całej historii dotyczącej dzierżawy na miejsca dla taksówek zostało w protokole pokontrolnym przedstawione następująco: „Gmina Miasta Malbork, reprezentowana przez Burmistrza (w imieniu Burmistrza działał upoważniony Zastępca) zawarła w dniu 21 marca 2019 r. ze Stowarzyszeniem Taksówkarzy Malborskich „umowę dzierżawną nr 45/2019”, przedmiotem której była dzierżawa komunalnej nieruchomości gruntowej przeznaczonej do prowadzenia działalności gospodarczej tj. postoju taksówek. Umowa została zawarta na czas oznaczony - 3 miesięcy, a Strony uzgodniły wysokość czynszu na 1.000 zł + podatek VAT miesięcznie.
• dowód: umowa dzierżawna nr 45/2019 z 21 marca 2019 r.
 
W dniu 9 maja 2019 r. Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą złożył do Burmistrza Malborka wniosek o podjęcie rokowań w celu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej, której dotyczyła umowa nr 45/2019 z 21 marca 2019 r., proponując uiszczanie trzykrotnie wyższego czynszu dzierżawnego.
dowód: wniosek o podjęcie rokowań z dnia 3 maja 2019 r. (data wpływu: 9 maja 2019r.)
 
Po upływie okresu obowiązywania umowy nr 45/2019 z 21 marca 2019 r. Burmistrz Miasta Malborka zawarł w dniu 18 czerwca 2019 r. ze Stowarzyszeniem Taksówkarzy Malborskich kolejną „umowę dzierżawną” nr 91/2019 dotyczącą dzierżawy nieruchomości gruntowej, tym razem na czas oznaczony - do 31 grudnia 2021 r. W tejże umowie wysokość czynszu została ustalona w kwocie 1.000 zł + VAT, a zatem co najmniej trzykrotnie mniej niż w wskazana w złożonym przez Przedsiębiorcę piśmie.
dowód: umowa dzierżawna nr 91/2019 z 18 czerwca 2019 r.”.
 
Wnioski jakie zostały zawarte w protokole są następujące:
„- Informacja dla Przedsiębiorcy, iż umowa na wydzierżawienie terenu przy ul. Dworcowej na działalność taxi w okresie 22.05.2019 do 12.06.2019 nie pokrywa się z wykazem umów. Rozbieżność od 21 dni do 3 miesięcy jak wskazuje wykaz.
 
- Zastrzeżenia budzą terminy pism. Wniosek o dzierżawę ze strony Przedsiębiorcy został nadany 09.05.2019 roku, odpowiedz nastąpiła 24.05.2019 r., gdy 22.05.2019 r. nastąpiło ogłoszenie Burmistrza Miasta Malborka o dzierżawie terenu dla innego podmiotu,
 
- Kolejne zastrzeżenia budzi fakt, iż podpisano kolejną umowę o dzierżawę terenu za 1000 zł + vat, a nie za proponowaną przez Przedsiębiorcę kwotę 3000 zł + vat (pomimo otrzymania informacji z Wydziału Rozwoju i GP o powyższej ofercie dzierżawy od Przedsiębiorcy),
 
-Na podstawie uchwały nr XXVI/219/08 Rady Miasta Malborka z dnia 26.06.2008 roku w sprawie: zasad oddawania w dzierżawę, lub najem gminnych nieruchomości Burmistrz miał prawo do podpisania kolejnej umowy z tym samym podmiotem w trybie bezprzetargowym. Art. 1 pkt 4 w/w uchwały stanowi, iż „Zawarcie umowy dzierżawy lub najmu na czas dłuższy niż 3 lata, lub na czas nieoznaczony, oraz gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, może nastąpić z uwagi na interes społeczny, gospodarczy, prawny gminy lub dzierżawcy bądź najemcy.” Szeroko rozumiany interes społeczny (w tym wypadku dzierżawa terenu Stowarzyszeniu Taksówkarzy Malborskich) można uznać za zasadny, jednakże kryterium interesu gospodarczego nie zostaje tutaj spełnione.”
 
Zgodnie z procedurą Burmistrz miał możliwość podpisać protokół kontroli bądź go nie podpisać. Protokół został podpisany przez Zastępcę Burmistrza Jana Tadeusza Wilka, który skorzystał z możliwości dołączenia do niego swoich wyjaśnień. Zapoznajmy się z nimi: „W odpowiedzi na wnioski wynikające z protokołu kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka odpowiadam w następujący sposób: w dniu 15 marca 2019r. wpłynął do tut. Urzędu wniosek Stowarzyszenia Taksówkarzy Malborskich o wydzierżawienie na okres do 3 lat, części działki 1/6 obr.10 ( przy ul. Dworcowej), na której zlokalizowany jest postój Taxi.
 
Zgodnie z przepisami, zawarcie umowy na czas oznaczony krótszy niż trzy lata, nie wymaga stosowania trybu przetargowego. Jest natomiast wymagane sporządzenie i podanie do publicznej wiadomości przez właściwy organ (tj. Urząd) wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, gdyż jak wynika z art.35 ust. Ib u.g.n. z obowiązku tego ustawa zwalnia jedynie w przypadku oddawania nieruchomości w dzierżawę na czas oznaczony do trzech miesięcy, przy czym w sytuacji, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do trzech miesięcy strony zawierają kolejne umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość, ustawodawca powraca do obowiązku sporządzenia wykazu.
 
Taka sytuacja miała miejsce przy zawieraniu umowy ze Stowarzyszeniem Taksówkarzy Malborskich (Nr umowy 45/2019 z dnia 21.03.2019), gdyż została zawarta na okres trzech miesięcy z następującą treścią w §2 ust. 2 w/w umowy: „Po w/w okresie istnieje możliwość przedłużenia umowy”.
 
W sprawie gospodarowania nieruchomościami należącymi do jednostki samorządu terytorialnego towarzyszyć powinna zasada pełnej przejrzystości i jawności. Realizacji tej zasady służyć ma regulacja zawarta w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami. Tak więc okres 3 miesięcy jest terminem, w którym Dzierżawca może legalnie prowadzić działalność i płacić ustalony czynsz, a Urząd w tym okresie ma czas na przygotowanie takiego wykazu i podania go do publicznej wiadomości na okres 21 dni oraz zamieszczenia stosownej informacji w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej właściwego Urzędu ( art.35 ust.1 u.g.n.).
Wykaz dot. wydzierżawienia przedmiotowej nieruchomości został sporządzony 22.05.2019r„ obejmował okres od 22.05.2019 do 12.06.2019.
Po upływie okresu wykazu zawarto kolejną umowę nr 91/2019 z dnia 18.06.2019. Zgodnie z § 2 ust.l „ Umowa została zawarta na okres do 3 lat, liczony od dnia 22.06.2019 do 31.12.2021”.
Informację o podjęciu decyzji w spr. wydzierżawienia nieruchomości Burmistrz Miasta przekazał pisemnie (pismo z dnia 24.05.2019) podmiotowi, który ubiegał się ( pismo z dnia 09.05.2019) o wydzierżawienie nieruchomości, proponując wyższą stawkę od stawki podanej w wykazie.
 
Zgodnie z Uchwałą nr 53/VII/03 Rady Miasta Malborka z dnia 20 marca 2003r. w sprawie zaopiniowania cennika za wydzierżawienie nieruchomości rolnych i nierolnych na terenie miasta Malborka w § 3 jest zapis „W szczególnie uzasadnionych przypadkach Burmistrz Miasta może określić wysokość czynszu dzierżawnego wg stawek niższych od uznanych za minimalne”. Ponadto w cenniku do tej Uchwały, w pkt.9, jest zapis: „Zezwala się Burmistrzowi Miasta na indywidualne ustalenie stawek czynszu dzierżawnego za dzierżawę gruntu na imprezy okolicznościowe, masowe, jarmarki, kiermasze, promocje towarów i usług itp.”
Biorąc powyższe pod uwagę pod uwagę zastosowano w/w tryb wynikający z ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz delegacji udzielonej przez Radę Miasta Malborka Burmistrzowi w zakresie stosowania stawek dzierżawy.(…)”
 
Adam Ilarz – RAJCA miejski
PS. W cytowanych dokumentach zmieniłem nazwę i dane przedsiębiorcy zastępując je określeniem Przedsiębiorca (dane Przedsiębiorcy można znaleźć na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Malborka),
PS2. Źródła jakie wykorzystałem:
1) Protokół z kontroli przeprowadzonej przez zespół kontrolny Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Malborka jako załącznik do uchwały nr XX/185/2020 Rady Miasta Malborka z dnia 27 lutego 2020 roku
2) Odpowiedź Burmistrza Miasta Malborka na w/w protokół.
Adam Ilarz – RAJCA miejski
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Hyde park


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Maniek
Maniek 05.08.2020, 10:36
Wezmę parking w dzierżawę.
Turysta
Turysta 03.08.2020, 07:10
Malbork to miasto seksu i biznesu. Seks robią na kozach a biznes na parkingach i butelkach. !