Wydanie nr 202/2024, Sobota 20.07.2024
imieniny: pokaż (9 imion)Paweł, Eliasz, Sewera, Hieronim, Małgorzata, Leon, Heliasz, Czesław, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 23 listopada 2023 r. (II)

Wójt Gminy Miłoradz ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miłoradz.

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 18 grudnia 2023 r. o godzinie 10:00 w pok. nr 15 (sala narad).

1. Opis nieruchomości

Nieruchomości gruntowa niezabudowana, położone w obrębie Pogorzała Wieś, gmina Miłoradz, dla której prowadzona jest księga wieczysta GD1M/00019040/7 :

Nr działki

Powierzchnia działki

Cena wywoławcza brutto (w tym VAT 23%)

Wadium

 

39/2

 

0,1500 ha

 

40 000,00 

 

4000,00 

 

  • Pierwszy przetarg odbył się 7 sierpnia 2023 r.
  • Drugi przetarg odbył się 25 września 2023 r.
  • Trzeci przetarg odbył się 13 listopada 2023 r.

2. Obciążenia i zobowiązania

a) W dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających.

b) Nieruchomości nie są przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

3. Przeznaczenie nieruchomości

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłoradz uchwalonego Uchwałą nr XXIX/239/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. nieruchomość położona jest w strefie zabudowy mieszkaniowej.

Dla nieruchomości została wydana decyzja o warunkach zabudowy ustalające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

4. Warunki nabycia nieruchomości

a) Ustalone wadium należy wpłacić najpóźniej do 12 grudnia 2023 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr 02 8303 0006 0060 0600 0101 0054.

b) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń (w tym adres elektroniczny), w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, należy podać nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej.  Pozostałym uczestnikom przetargu wadium  zostanie zwrócone

niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

d) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

e) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

f) Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów i budynków, ewentualne wznowienie/ustalenie granic odbywa się na koszt i staraniem nabywcy. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za powstałe różnice w powierzchni oraz za wady ukryte w zbywanej nieruchomości.

g) Przed przystąpieniem do przetargu każdy uczestnik jest zobowiązany złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu zawartymi w treści ogłoszenia oraz ze stanem faktycznym i przeznaczeniem nieruchomości.

h) Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miłoradz.

i) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będących przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu   przetargu   udziela   Referat   Rozwoju   Urzędu   Gminy   w   Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub telefonicznie 55 271-15-31 w.14.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 2213).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/.

 

Wójt Gminy Miłoradz

Arkadiusz Skorek

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Miłoradzu

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Miłoradz


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.