Wydanie nr 40/2023, Czwartek 9.02.2023
imieniny: pokaż (4 imiona)Apolonia, Cyryl, Marian, Sulisława
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zatrudnienia na czas określony na zastępstwo z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

Wójt Gminy Sztutowo informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo.

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 01 grudnia 2022 rok

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu październiku 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji

• znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym

• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:

• mile widziane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja.

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego

3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.

6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenckiej.

7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.

8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.

10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.

11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,

• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

• kontakty z klientami zewnętrznymi,

VIII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „ Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa” do dnia 25 listopada 2022r do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

X. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

Wójt Gminy Robert Zieliński


 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.