Wydanie nr 154/2023, Sobota 3.06.2023
imieniny: pokaż (11 imion)Tamara, Konstantyn, Owidiusz, Leszek, Paula, Cecyliusz, Ferdynand, Klotylda, Owidia, Kewin, Klotylda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Starosty Sztumskiego z dnia 1 sierpnia 2022r. o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie.

Starosta Sztumski wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej działając na podstawie art. 11, 25a, art. 38 ust. 1 i 2 i art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz  rokowań na zbycie nieruchomości (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 2213), ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż niżej opisanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa.

Opis nieruchomości

Nieruchomość gruntowa zabudowana, położona w obrębie Krasna Łąka, gmina Mikołajki Pomorskie. Działka o wydłużonym kształcie, teren płaski. Bezpośrednie sąsiedztwo drogi. Budynek murowany po byłej zlewni mleka. Budynek o powierzchni użytkowej 57,33 m3, wybudowany w I połowie XX w. cechuje się złym stanem technicznym.

 

Przeznaczenie nieruchomości

Dla przedmiotowej działki nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania przestrzennego gminy Mikołajki Pomorskie zatwierdzonego uchwałą nr XXXVI/248/2014 z dnia 6 marca 2014r. wynika, że przedmiotowa działka mieści się w terenach rolnych w strefie ekspozycji lub widoku obiektów wpisanych do rejestru zabytków oraz w terenie „zespoły i obiekty figurujące w gminnej ewidencji zabytków”.

Budynek posadowiony na działce numer 205/1 nie figuruje w gminnej ewidencji zabytków.

Przedmiotowa działka wraz ze znajdującym się na niej budynkiem nie są wpisane do rejestru zabytków prowadzonego przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

 

Podatek VAT

Sprzedaż nieruchomości jest zwolniona z podatku VAT na podstawie art. 43 ust.10a  ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 221 r., poz. 931).

 

Obciążenia nieruchomości

Jest wolna od wszelkich obciążeń i zadłużeń oraz ograniczeń w rozporządzaniu. Nie istnieją żadne niewykonane roszczenia prywatno-prawne osób trzecich i nie toczą się żadne postępowania administracyjne lub sądowe, których byłaby przedmiotem.

 

Koszty i opłaty

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej przenoszącej własność jak: taksa notarialna wraz podatkiem VAT, opłaty sądowe i opłaty za wypisy aktu notarialnego obciążają nabywcę.

 

Procedura sprzedaży

Niniejsze ogłoszenie wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 31 – od 02 sierpnia  2022 r. do 05 września 2022r., oraz na stronie internetowej Starostwa w Biuletynie informacji publicznej  www.bip.powiatsztumski.pl 

Ogłoszenie zostanie podana do publicznej wiadomości za pośrednictwem prasy o zasięgu lokalnym na stronie internetowej serwisu ogłoszeniowego – TV MALBORK (www.tvsztum.pl). 

 

Przetarg odbędzie się:

15 września 2022r. w Starostwie Powiatowym w Sztumie, pokój nr 8, parter, o godz. 10:00

Cena wywoławcza wynosi: 29.210,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście dziesięć złotych).

Wadium: 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych).

 

Postąpienie minimalne:

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj. 300 zł (słownie: trzysta zł).

 

Wadium

1) warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie określonego w ogłoszeniu wadium w pieniądzu, z takim rozliczeniem, aby należna kwota znalazła się na koncie Starostwa Powiatowego w Sztumie nr konta 96 8309 0000 0010 0029 2000 0080 Bank Spółdzielczy w Sztumie w nieprzekraczalnym terminie do 12 września 2022 r. - włącznie. Na dowodzie wpłaty należy zaznaczyć „Przetarg - działka Nr 205/1 – obręb Krasna Łąka”.

2) wadium uczestnika, który wygrał przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak  nie później niż w ciągu 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia przetargu lub jego zakończenia wynikiem negatywnym. Wadium przepada na rzecz Skarbu Państwa, w przypadku uchylenia się uczestnika przetargu, który wygrał przetarg od zawarcia umowy sprzedaży w terminie podanym w zawiadomieniu.

 

Szczegółowy opis warunków przedstawia regulamin przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa, oznaczonej działką nr 205/1 o pow. 0,2100, położonej w obrębie Krasna Łąka, stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków jej sprzedaży, można uzyskać, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 14.30, w siedzibie Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru  i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicza 39b, pokój nr 16, tel. 55 267-74-86, e-mail: nieruchomosci@powiatsztumski.

 

Udział w przetargu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych na Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1990 ze zm.: Dz.U. z 2019 r., poz. 2020; Dz.U. z 2021 r., poz. 11; Dz.U. z 2021 r., poz. 234; Dz.U. z 2021 r., poz. 1551) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1490 ze zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Starostwo Powiatowe w Sztumie  można uzyskać na stronie www.bip.powiatsztumski.pl w zakładce „RODO”.

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Sztumie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.