Wydanie nr 40/2023, Czwartek 9.02.2023
imieniny: pokaż (4 imiona)Apolonia, Cyryl, Marian, Sulisława
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Malbork. 10 mln zł dla NGO pomagających uchodźcom – złóż ofertę w konkursie.

Starostwo Powiatowe w Malborku zachęca do składania ofert w konkursie na realizację zadania publicznego zmniejszającego skutki kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy. Oferty można składać w terminie do 15 marca 2022 r., a łączny budżet uruchomionej pierwszej transzy konkursu to 10 mln zł. Dodatkowo zlecanie zadań organizacjom pozarządowym będzie mogło odbywać się bez otwartego konkursu ofert dzięki uchwalonej ustawie dotyczącej pomocy ofiarom wojny na Ukrainie.

 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Prezes Rady Ministrów może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na obszarze wskazanym w ofercie. Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych. Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane. Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu można składać do wyczerpania środków:

1. osobiście: Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15);

2. przez ePUAP;

3. mailowo na adres: bprm@kprm.gov.pl (przesłanie oferty wyłącznie mailem jest wystarczające).

Więcej informacji o naborze oraz wzór formularza oferty znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/premier/ogloszenie-o-mozliwosci-zlecenia-realizacji-zadania-publicznego

 

Jaki jest zakres zadania publicznego, będącego przedmiotem oferty?

Zadanie publiczne, o którym mowa może polegać w szczególności na:

 • koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje,

 • koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych,

 • koordynacji działań wolontariuszy,

 • organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego , zawodowego i językowego,

 • organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych,

 • zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi,

 • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa)  i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie,

 • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.

Zadanie publiczne może być przedmiotem niniejszego zlecenia o ile nie ma charakteru inwestycyjnego. Organizacja może w ramach zadania pokryć koszty zakupu niezbędnego wyposażenia (np. sprzęt do gotowania, przenośne grzejniki, ogrzewacze i inne maszyny do ogrzewania, agregaty prądotwórcze, przenośne toalety, internet mobilny, karty SIM), o ile wydatek poniesiony na jego zakup nie jest wydatkiem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zadania publicznego proponuje organizacja w ofercie realizacji zadania.

 

Co powinna zawierać oferta?

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;

 2. termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

 3. kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

 4. informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;

 5. informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie   zadania   publicznego   oraz   o

 6. planowanej  wysokości  środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

 7. deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego

Wolontariuszami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu mogą być obywatele UE oraz obywatele Ukrainy. Oferty złożone w inny sposób lub po upływie terminu, o którym mowa w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że środki na pokrycie kosztów realizacji zadań publicznych zleconych w związku z niniejszym ogłoszeniem pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i wynoszą 10 milionów złotych. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, że w związku z tym, że samo złożenie oferty nie zobowiązuje do zlecenia zadania publicznego, ofertę należy rozumieć jako oświadczenie woli składającego, o którym mowa w art. 61 kodeksu cywilnego.

 

Realizacja zadań NGO teraz z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Specustawa ma w założeniu uprościć procedury aby umożliwić organizacjom pozarządowym niesienie pomocy uchodźcom w sposób jeszcze bardziej efektywny. Art. 12 ust. 8 projektu przewiduje, że w celu zapewnienia pomocy uchodźcom, wojewoda albo organ jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub związku metropolitarnego oraz organ administracji publicznej i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej, może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, o którym mowa w dziale II, rozdziale 2 tej ustawy.

Projekt w art. 12 ust. 1, 4 i 18 wskazuje konkretne formy pomocy dla obywateli Ukrainy, które może zapewnić wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego, związek jednostek samorządu terytorialnego, lub związek metropolitalny oraz organ administracji publicznej i jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej w tym m.in.: zakwaterowanie, zapewnienie codziennego wyżywienia zbiorowego, zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania, finansowanie przejazdów środkami transportu publicznego do miejsc lub pomiędzy miejscami zakwaterowania.

 

Trwa nabór wniosków PROO 5 na działania na rzecz pomocy uchodźcom.

Przypominamy że trwa nabór wniosków Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich  priorytet 5, którego operatorem jest Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Mogą wziąć w nim udział organizacje poszukujące środków m.in. na pokrycie wydatków związanych z koordynacją wolontariuszy pomagających uchodźcom czy też koordynującym pomoc naszym wschodnim sąsiadom. Wnioski można składać do dnia 30 listopada 2022 r. do godz. 14:00 lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację Konkursu. Więcej informacji na stronie https://www.gov.pl/web/pozytek/28-lutego-start-naboru-proo-5-edycja-2022

 

 

 

 

Informacja prasowa Starostwa Powiatowego w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.