Wydanie nr 338/2022, Niedziela 4.12.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Klemens, Chrystian, Barbara, Krystian, Hieronim, Melecjusz
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku

 • Wydanie nr 338/2022
 • 10 grudnia 2021, 14:25
 • Zarząd Powiatu Malborskiego
 • MalborkUrzędowe
Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku fot. TvMalbork.pl / Zulawyimierzeja24.pl / TvRegionalna24.pl / TvSztum.pl Piotr Wąsowicz
OGŁOSZENIE: Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/221/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku w zakresie:

O G Ł O S Z E N I E

 

Na podstawie art. 13 ust. 1, w związku z art. 5 ust. 2 pkt 1, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Uchwały Nr XXVI/221/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 października 2021 r. w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”,

 

Zarząd Powiatu Malborskiego ogłasza

 

otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku
w zakresie:

 

 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

 2. turystyki i krajoznawstwa;

 3. ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

 4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 5. ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

 6. działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

 1. Zasady przyznawania dotacji

 

1) Konkurs odbędzie się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz postanowieniami zawartymi w „Rocznym programie współpracy Powiatu Malborskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”, który przyjęty został Uchwałą Nr XXVI/221/2021 Rady Powiatu Malborskiego z dnia 27 października 2021 r.

2) Konkurs ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadań publicznych powiatu malborskiego w 2022 r. w zakresach: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; turystyki i krajoznawstwa; ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym; działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy.

3) O zlecenie zadania mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizujące zadania, terytorialnie i merytorycznie odpowiadające zakresowi działania Powiatu Malborskiego.

 1. Zlecenie zadania przez samorząd powiatowy następuje na zasadach określonych
  w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w formach powierzenia lub wspierania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej w formie pisemnej.

 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z zapewnieniem przyznania dotacji lub przyznania dotacji w oczekiwanej wysokości.

 

2. Rodzaje zadań

1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

 • organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu powiatowym pozwalających na udział w zawodach o charakterze regionalnym, wojewódzkim lub krajowym dla dzieci i młodzieży powiatu malborskiego,

 • organizacja i uczestnictwo w imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

 • organizacja rozgrywek sportowych w ramach lig amatorskich na szczeblu powiatowym,

 • organizacja imprez sportowo – integracyjnych dla osób niepełnosprawnych na terenie powiatu malborskiego,

 • promocja kultury fizycznej i sportu poprzez szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo.

2. w zakresie turystyki i krajoznawstwa:

 • upowszechnianie i promocja turystyki oraz krajoznawstwa,

 • promocja wychowania zdrowotnego oraz kształtowanie nawyków czynnego wypoczynku,

 • opracowywanie i publikowanie wydawnictw promujących rozwój turystyki na terenie powiatu malborskiego,

 • organizacja oraz uczestnictwo w imprezach sportowo – rekreacyjnych o charakterze powiatowym i ponadpowiatowym,

 • organizacja różnorodnych form aktywnego wypoczynku (zloty turystyczne, spływy kajakowe, rajdy piesze i rowerowe, turnieje, festyny, biegi uliczne i przełajowe) dla mieszkańców powiatu malborskiego, ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży,

 • organizowanie imprez z zakresu ratownictwa wodnego, medycznego, przeciwpożarowego z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej powiatu malborskiego.

3. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego:

 • propagowanie wiedzy ekologicznej, wydawanie materiałów informacyjno – szkoleniowych,

 • prowadzenie programów informacyjno - edukacyjnych społeczeństwa i przedsiębiorców
  w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska,

 • ochrona dziedzictwa przyrodniczego,

 • ochrona zwierząt.

4. w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego:

 • organizacja imprez kulturalnych o charakterze ponadgminnym, mających istotne znaczenie dla kultury Powiatu Malborskiego,

 • edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dzieci oraz młodzieży powiatu malborskiego,

 • organizacja bądź udział w znaczących przedsięwzięciach kulturalnych o charakterze wojewódzkim, ogólnopolskim lub międzynarodowym mających istotne znaczenie dla promocji kultury regionu w kraju i za granicą,

 • upowszechnianie i promocja twórczości Powiatu Malborskiego w kraju i za granicą,

 • wspieranie inicjatyw kulturalnych i projektów służących ochronie dziedzictwa narodowego: eksponatów pamiątkowych, obiektów zabytkowych,

 • podejmowanie działań integrujących środowisko kulturalne Powiatu Malborskiego,

 • organizacja imprez związanych z obchodami Dni Miast i Gmin wchodzących w skład Powiatu Malborskiego oraz Dnia Powiatu,

 • propagowanie dorobku kulturalnego „małych ojczyzn” w kontekście wstąpienia Polski do Unii Europejskiej,

 • popularyzacja i edukacja społeczna w zakresie zachowania dziedzictwa kulturowego Powiatu Malborskiego,

 • działania służące rozwojowi kultury słowa, czytelnictwa i upowszechniania książki,

 • organizowanie uroczystości rocznicowych i obchodów świąt narodowych,

 • popularyzacja wiedzy historycznej, polskiej tradycji i kultury.

5. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

 • wydawanie publikacji na temat uzależnień i przemocy oraz przeciwdziałania zjawiskom występującym w tym zakresie,

 • opracowywanie i realizacja programów propagujących zdrowy styl życia, upowszechniających aktywne formy wypoczynku wśród dzieci, młodzieży i dorosłych oraz zmierzających do ograniczenia występowania chorób cywilizacyjnych,

 • realizacja programów promujących zachowania prorodzinne i prozdrowotne,

 • podejmowanie działań w zakresie wczesnej interwencji dotyczącej uzależnień oraz przemocy w rodzinie,

 • realizacja zadań w zakresie profilaktyki i edukacji dotyczącej profilaktyki uzależnień dzieci oraz młodzieży.

6. w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

 • wspomaganie techniczne, szkoleniowe, informacyjne i doradcze organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów i grup nieformalnych prowadzących działalność pożytku publicznego.


 

Uwaga: w/w projekty lub przedsięwzięcia powinny być oznaczone herbem Powiatu Malborskiego oraz udekorowane flagą lub banerem powiatu.

 

3. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację w/w zadań w roku 2022:

 • w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - 38 000,00 zł

 • w zakresie turystyki i krajoznawstwa - 4 000,00 zł

 • w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - 10 000,00 zł

 • w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - 20 000,00 zł

 • w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - 4 000,00 zł

 • w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy - 5 000,00 zł.

 

Uwaga: Kwoty przewidziane na realizację zadań zleconych w 2022 r. wynikają z projektu budżetu Powiatu Malborskiego na 2022 r. i mogą ulec zmianie.

 

4. Termin i warunki realizacji zadania

 

 1. Zadania będące przedmiotem konkursu winny być zrealizowane w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r.

 2. Zakres i warunki realizacji zadania określi umowa zgodnie z ramowym wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 3. W przypadku, gdy dotacja zostanie przyznana w mniejszej kwocie niż kwota wnioskowana, należy dokonać aktualizacji oferty. Jeżeli oferent we wskazanym terminie nie dokona aktualizacji, zleceniodawca potraktuje to jako odstąpienie od zawarcia umowy dotacyjnej.

 4. Zarząd Powiatu Malborskiego może odmówić oferentowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, że oferent lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

 5. Oferent realizujący zadanie publiczne zobowiązany jest do składania sprawozdań z realizacji zadania zgodnie z postanowieniami umowy - wzór sprawozdania stanowi załącznik nr 5 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
  z wykonania tych zadań.

 6. W trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie zmian w zakresie sposobu
  i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty realizowanego zadania.

 7. Wszelkie zmiany zgłaszane są przez oferenta w formie pisemnej i wymagają uzyskania pisemnej zgody zleceniodawcy. Oferent zobligowany jest do przedstawienia zaktualizowanych działań po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają sporządzenia aneksu do zawartej umowy.

 8. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów o nie więcej niż 30% (bezaneksowo).

 9. W przypadku wsparcia realizacji zadania wymagany jest udział wkładu własnego finansowego (np. środków finansowych własnych lub z innych źródeł publicznych) w wysokości minimum 3% wartości całego zadania.

 

 

5. Termin i warunki składania ofert

 

 1. Oferty należy składać wyłącznie w formie pisemnej na formularzu stanowiącym załącznik Nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, w zamkniętej kopercie w Starostwie Powiatowym w Malborku, Plac Słowiański 17, 82-200 Malbork w terminie do 10 stycznia 2022 r. do godz. 15.00 z wyraźnym opisem koperty lub za pośrednictwem poczty. Jeżeli organizacja składa więcej niż 1 ofertę, powinny być one złożone każda w osobnej kopercie.

 2. Wymagany opis koperty powinien zawierać następujące informacje: rodzaj zadania (zgodnie z pkt. 2 ogłoszenia), nazwa zadania publicznego, nazwa wydziału zajmującego się danym zakresem działania zadania, dane adresowe oferenta oraz dopisek: „Konkurs na realizację zadania publicznego w 2022 r.”.

 3. O terminowym złożeniu oferty decyduje data jej wpływu do siedziby Urzędu, potwierdzona pieczęcią wpływu (a nie data stempla nadania pocztowego).

 4. Do oferty należy dołączyć następujące załączniki: aktualny odpis z rejestru lub wyciąg z ewidencji (w przypadku KRS i stowarzyszeń zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Malborku nie ma takiego obowiązku); pełnomocnictwo do działania w imieniu organizacji – w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem. Na etapie rozpatrywania ofert, oferent może zostać poproszony o przedłożenie dodatkowych załączników.

 5. W przypadku uchybień formalnych wzywa się podmiot składający ofertę do usunięcia uchybień w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem odrzucenia oferty.

 6. Dane osobowe zawarte w ofercie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Malborskiego będą przetwarzane przez Powiat Malborski – Administratora danych osobowych z siedzibą w Malborku przy pl. Słowiańskim 17, 82-200 Malbork, adres do korespondencji: Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork, w celu realizacji działań związanych z przeprowadzeniem i rozstrzygnięciem konkursu, podpisaniem umowy oraz realizacją, kontrolą i rozliczeniem zadania zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.

 7. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: iod@powiat.malbork.pl lub adresu korespondencyjnego: Inspektor ochrony danych, Starostwo Powiatowe w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.

 8. Obowiązek podania danych osobowych osób, które zostały w ofercie upoważnione przez Oferenta do kontaktu ze Zleceniodawcą, wynika z art. 13-19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz z Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości wzięcia udziału w konkursie.

 9. W zakresie związanym z realizacją zadania publicznego, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, Zleceniobiorca uzyskuje stosowne oświadczenia o zgodzie na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych, od osób, których dotyczą te dane, które to osoby zostały zaangażowane w realizację zadania lub uczestniczą w zadaniu, zgodnie z zakresem rzeczowym zadania opisanym w ofercie, z zachowaniem wymogów określonych w RODO.

 10. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania i usunięcia. Szczegółowe zasady korzystania z w/w uprawnień regulują art. 15-18 i art. 21 RODO.

 11. Dane osobowe oferentów mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, tj. organom kontrolnym i nadzorczym, np. Najwyższej Izbie Kontroli, Regionalnej Izbie Obrachunkowej, sądom, organom ścigania i innym właściwym podmiotom.

 12. Dane oferentów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

 13. Dane osobowe oferentów będą przechowywane do końca upływu terminu wynikającego z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa określających zasady i czas przechowywania dokumentacji.

 

6. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

 

 1. Złożone oferty, przed przekazaniem do opinii Komisji Konkursowej, którą powołuje Zarząd Powiatu Malborskiego, podlegają wstępnej ocenie formalnej przeprowadzanej przez merytorycznych pracowników wydziałów Starostwa Powiatowego w Malborku.

 2. Komisja Konkursowa opiniuje oferty pod względem merytorycznym.

 3. Przy dokonaniu wyboru oferty zostaną uwzględnione następujące kryteria:

 4. Kryteria oceny formalnej:

  1. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

  2. Formularz oferty wypełniony jest czytelnie i kompletnie.

  3. Oferta jest zgodna z założeniami konkursu.

  4. Oferta jest złożona na właściwym formularzu.

  5. Oferta została złożona przez podmiot uprawniony.

  6. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

  7. Załączono pełnomocnictwo do działania w imieniu oferenta (w przypadku, gdy ofertę podpisały osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie z rejestrem).

  8. Przedłożenie wymaganych załączników (jeśli są wymagane).

  9. Termin realizacji zadania jest zgodny z wymogami podanymi w ogłoszeniu o konkursie.

  10. Kalkulacja kosztów nie zawiera błędów rachunkowych.

  11. Zakreślenie lub wykreślenie oświadczeń, o których mowa na ostatniej stronie oferty.

  12. Prowadzenie przez organizację działalności w dziedzinie objętej konkursem.

  13. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

 

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w pkt. 6 ust. 3, których nie uzupełniono po wezwaniu, o jakim mowa w pkt. 5 ust. 5, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

 

 • Kryteria oceny merytorycznej – na tym etapie przyznawane będą punkty, maksymalnie 30:

 • Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 • Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 • Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie.

 • W przypadku wsparcia realizacji zadania, uwzględnienie planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania.

 • Uwzględnienie planowanego przez oferenta wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczeń wolontariuszy i pracy społecznej członków.

 • Uwzględnienie analizy i oceny realizacji zleconych zadań publicznych, w przypadku oferentów, którzy w latach poprzednich realizowali zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

 

 1. Osoba wyznaczona w ofercie do składania wyjaśnień może zostać wezwana do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty na każdym etapie jej rozpatrywania.

 2. Z prac Komisji Konkursowej sporządza się protokół.

 3. Zarządowi Powiatu rekomendowane są tylko oferty, które w opinii Komisji Konkursowej otrzymały nie mniej niż 60% punktów możliwych do zdobycia. Zarząd Powiatu Malborskiego podejmuje decyzję w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji w formie uchwały - w oparciu o przedłożone opinie, nie później niż do końca lutego 2022 roku.

 4. O decyzji Zarządu wszystkie podmioty, które złożyły kompletne oferty zostaną poinformowane w formie pisemnej. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone niezwłocznie po wyborze ofert w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.powiat.malbork.pl, na stronie internetowej www.powiat.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Malborku, pl. Słowiański 17, 82-200 Malbork.

 

7. Informacja o zrealizowanych przez organ administracji publicznej w roku ogłoszenia konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3

 

Lp.

Zadania w zakresie

Wysokość udzielonej dotacji

2020

2021*

1.

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

30 000,00

38 000,00

2.

turystyki i krajoznawstwa

0,00

2 500,00

3.

ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

0,00

10 000,00

4.

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

3 000,00

6 000,00

5.

ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

0,00

1 000,00

6.

działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy

5 000,00

5 000,00

 

Razem

38 000,00

62 500,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Stan realizacji zadań na dzień 19.11.2021 r.

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z rocznym programem współpracy oraz pobrać obowiązujące wzory oferty ze strony internetowej www.powiat.malbork.pl - zakładka „NGO” lub ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Malborskiego (www.bip.powiat.malbork.pl – zakładka „Stowarzyszenia – aktualności”).

 

Dodatkowe informacje dotyczące konkursu ofert można uzyskać osobiście lub telefonicznie u n/w osób:

 

 1. w zakresie ochrony i promocji zdrowia oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Organizacyjny i Polityki Społecznej – p. Agnieszka Skowera, tel. (55) 646 04 39,

 

 1. w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego: Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Środowiska i Rolnictwa – p. Beata Zakrzewska, tel. (55) 646 04 38,

 

 1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; w zakresie turystyki i krajoznawstwa; w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy:

Starostwo Powiatowe w Malborku, Plac Słowiański 17, Wydział Edukacji – p. Sylwia Grabowska, tel. (55) 646 04 49.

Zarząd Powiatu Malborskiego
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.