Wydanie nr 220/2022, Poniedziałek 8.08.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Niezamysł, Cyriak, Sylwiusz, Cyryl, Emilian, Niegosław
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka

 • Wydanie nr 220/2022
 • 28 pażdziernika 2021, 07:13
 • Urząd Miasta Malborka
 • MalborkUrzędowe
 • 5 komentarzy
Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka fot. FB/ Muzeum Miasta Malborka
Burmistrz Miasta Malborka ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka w wymiarze czasu pracy ½ etatu zatrudnienie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. na okres 5 lat

Zarządzenie Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Malborka z dnia 26.10.2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194 ze zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1

Ogłaszam konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka w treści ustalonej w załączniku do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

Ogłoszenie, o którym mowa w § 1 podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Miasta Malborka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Malborka.

 

§ 3

W celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka Burmistrz Miasta Malborka odrębnym zarządzeniem powoła Komisję Konkursową oraz określi szczegółowy tryb pracy komisji.

 

§ 4

Postępowanie konkursowe rozpoczyna się z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski

Załącznik do Zarządzenia Nr 171/2021 Burmistrza Miasta Malborka

z dnia 26.10.2021 r.

 

 BURMISTRZ MIASTA MALBORKA

 ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka w wymiarze czasu pracy ½ etatu

zatrudnienie od dnia 01 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2026 r. na okres 5 lat

 

 1. Nazwa, siedziba i adres instytucji kultury:

Muzeum Miasta Malborka,

82 – 200 Malbork, ul. Kościuszki 54. Siedzibą Muzeum jest Miasto Malbork.

 

 1. Opis kwalifikacji wymaganych od kandydata na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka:

  1. obywatelstwo polskie,

  2. wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane wykształcenie w dziedzinie związanej z działalnością statutową muzeum, mile widziane studia podyplomowe z zakresu zarządzania instytucją kultury lub związane z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów,

  3. minimum 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 3 – letni staż pracy na stanowisku:

   1. związanym z prowadzeniem lub organizowaniem działalności kulturalnej lub,

   2. związanym z prowadzeniem instytucji kultury lub,

   3. kierowniczym,

  4. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  5. niekaralność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289),

  6. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 

Przez staż pracy, o którym mowa w ust. 2 pkt 3) niniejszego ogłoszenia należy rozumieć: staż pracy na podstawie stosunku pracy, okres prowadzenia własnej działalności gospodarczej lub okres wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktów menedżerskich.

 

 1. Określenie umiejętności i kompetencji, jakie ma posiadać kandydat na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka:

  1. znajomość przepisów dotyczących funkcjonowania i finansowania muzeum m.in.:

   1. ustawa z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,

   2. ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,

   3. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,

   4. ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach,

   5. ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

   6. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,

   7. ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  2. znajomość:

   1. zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych i zarządzaniem projektami,

   2. prawa zamówień publicznych, prawa pracy,

   3. historii regionu i miasta oraz lokalnych środowisk twórczych,

   4. języka obcego tj. język niemiecki lub angielski,

  3. rzetelność, odpowiedzialność,

  4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i kierowania zespołem ludzkim,

  5. kreatywność, komunikatywność, dyspozycyjność,

  6. predyspozycje menedżerskie, samodzielność,

  7. wysoka kultura osobista.

 

 1. Zadania, jakie ma realizować Dyrektor w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miasta Malborka:

Dyrektor zarządza Muzeum Miasta Malborka zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Muzeum Miasta Malborka oraz wykonuje obowiązki wynikające z umowy zawartej z Organizatorem określającej warunki organizacyjno – finansowe działalności Muzeum Miasta Malborka oraz program działania.

Dyrektor reprezentuje Muzeum Miasta Malborka na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej, właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum oraz współpracuje z Organizatorem.

Dyrektor Muzeum Miasta Malborka wykonuje zadania przewidziane dla dyrektora instytucji kultury w obowiązujących przepisach prawa.

 

 1. Wykaz dokumentów wymaganych od osób przystępujących do konkursu:

  1. list motywacyjny – własnoręcznie podpisany,

  2. pisemnie opracowany program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Muzeum Miasta Malborka na okres 5 lat – własnoręcznie podpisany,

  3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – własnoręcznie podpisany (pobierz)

  4. kserokopia dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie tj. dyplomu ukończenia studiów magisterskich (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),

  5. kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy tj. świadectwa pracy/zaświadczenia/wydruk z CEiDG itp. (oryginał należy przedłożyć do wglądu Komisji Konkursowej w II etapie konkursu),

  6. własnoręcznie podpisane oświadczenie (pobierz)

   1. o posiadanym obywatelstwie,

   2. iż kandydat nie był karany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

   3. że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 289),

   4. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

   5. o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

Inne dodatkowe dokumenty według uznania kandydata, w szczególności mogą być dołączone:

 1. opinie, rekomendacje,

 2. zakresy czynności z poprzednich miejsc pracy,

 3. zaświadczenia o ukończonych kursach, szkoleniach specjalistycznych, studiach podyplomowych itp.

W przypadku legitymowania się przez kandydata stażem pracy w formie działalności gospodarczej, wykonywania działalności na podstawie umów cywilnoprawnych lub kontraktów menedżerskich prosimy o przedłożenie referencji w zakresie prowadzonej działalności/wykonywanych prac.

 

Dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim. W przypadku posługiwania się przez kandydata dokumentem sporządzonym w języku obcym wymagane jest dołączenie tłumaczenia sporządzonego przez tłumacza przysięgłego.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Osoba wybrana do zatrudnienia zostanie skierowana na badania lekarskie przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy.

 

W celu powiadomienia kandydatów spełniających wymagania formalne o kolejnych etapach konkursu, prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e mail.

 

Program działania Muzeum Miasta Malborka stanowiący część umowy, o której mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej będzie podlegał podaniu do publicznej wiadomości zgodnie z art. 15 ust. 5a w/w ustawy.

 

 1. Termin i miejsce złożenia ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej w zaklejonej kopercie z podanym imieniem i nazwiskiem, adresem zwrotnym (prosimy także o podanie numeru telefonu oraz adresu e - mail), z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Miasta Malborka” w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. do godz. 14.30. Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5, w Sekretariacie (pok. 115) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Malborka. W przypadku ofert przesłanych pocztą decyduje data wpływu do Urzędu Miasta. Oferty dostarczone po upływie podanego terminu

nie będą rozpatrywane.

 1. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert:

Przewidywany termin rozpatrzenia oraz zakończenia postępowania konkursowego: nie później niż do dnia 23 grudnia 2021 r.

 

 1. Informacja o sposobie udostępnienia dokumentów i informacji, dotyczących warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Muzeum Miasta Malborka:

Kandydat ma prawo zapoznać się z dokumentami i informacjami dot. warunków organizacyjno – finansowych funkcjonowania Muzeum Miasta Malborka, w Wydziale Organizacyjnym – Referat ds. Kadr, pok. 206, tel. 55 629 04 22.

 

 1. Informacje dodatkowe:

Postępowanie konkursowe zostanie przeprowadzone przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Malborka. Postępowanie konkursowe odbędzie się w Urzędzie Miasta Malborka, 82 – 200 Malbork, Plac Słowiański 5.

 

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie tj. telefonicznie lub e – mailem.

 

Powołanie Dyrektora Muzeum Miasta Malborka nastąpi w trybie przepisów ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 

Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.malbork.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Malborka.

 

Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Muzeum Miasta Malborka zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną im odesłane. Kandydaci będą mogli również odbierać dokumenty osobiście.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miasto Malbork z siedzibą w Malborku, Plac Słowiański 5.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. 55 629 04 03 lub e – mail iod@um.malbork.pl

 3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu rekrutacji na stanowisko określone w ogłoszeniu o konkursie.

 4. Podanie danych w aplikacjach jest dobrowolne, jednak niezbędne do tego, by móc wziąć udział w konkursie.

 5. Przetwarzanie danych odbywa się w szczególności na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

 6. Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie zatrudniony na stanowisku Dyrektora Muzeum Miasta Malborka, zostaną dołączone do jego akt osobowych i będą przetwarzane przez okres trwania stosunku pracy oraz w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i akt osobowych. Dokumenty aplikacyjne pozostałych kandydatów zostaną im odesłane. Kandydaci będą mogli również odbierać dokumenty osobiście.

 7. Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie podmiot przeprowadzający archiwizację dokumentów pracowniczych.

 8. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

 9. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie), jeśli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Panu/Pani też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa.

 10. Posiada Pan/Pani też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 11. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Burmistrz Miasta Malborka

/-/ Marek Charzewski

Urząd Miasta Malborka
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Malbork


Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Adam
Adam 29.10.2021, 06:51
Może zjawi się czarny koń tak jak w przypadku dyrektora ośrodka kultury mckie, który dojeżdża z Gdańska do pracy w Malborku
lehiaszajs
lehiaszajs 28.10.2021, 20:13
Przecież już wiadomo kto wygra reszta kondydatów dla formalności.
....
.... 29.10.2021, 10:02 (odpowiedź do lehiaszajs)
tak jak pisałem zgłosi się ten kto ma się zgłosić
Ala
Ala 28.10.2021, 15:58
Ponoć komisja z urzędu miała się zając tematem wynajmowania przez ...... pomieszczeń w Muzeum dla sowich za psi grosz, ciekawe jak jest. Ktoś coś wie?
....
.... 28.10.2021, 09:43
wymagania takie, że na pewno zgłosi się "ta jedna konkretna osoba", która ma się zgłosić