Wydanie nr 206/2024, Środa 24.07.2024
imieniny: pokaż (7 imion)Olga, Antoni, Kinga, Wojciecha, Kunegunda, Krystyna, Zyglinda
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 13 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 13 grudnia 2023 r. o wyłożeniu… fot. UG Stary Targ
Ogłoszenie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 13 grudnia 2023 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Tropy Sztumskie, gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Gminy Stary Targ nr XXI/166/2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu w dniach od dnia 21 grudnia 2023 r. do dnia 24 stycznia 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu od 7:00 do 15:00 projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zainwestowania wsi Tropy Sztumskie , gmina Stary Targ wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Projekt planu i prognoza dostępne będą również na stronie internetowej Urzędu Gminy Stary Targ: http://www.bip.gminastarytarg.pl/.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 11 stycznia 2024 o godzinie 14:00  w Urzędzie Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy stary Targ z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2024 r.

Pisma należy kierować na adres Urząd Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: sekretariat@gminastarytarg.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.) w związku z prowadzonym postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w miejscu i czasie wyłożenia projektu w/w planu miejscowego do publicznego wglądu można zapoznać się z niezbędną dokumentacja sprawy tj. projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozą oddziaływania na środowisko do tego planu, opinią Państwowego Powiatowego inspektora Sanitarnego w Gdańsku, opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku. Zainteresowani udziałem w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania ww. projektu planu na środowisko, mogą składać do ww. dokumentacji uwagi i wnioski, które mogą być wnoszone: w formie pisemnej do Wójta Gminy Stary Targ na adres Urząd Gminy Stary Targ, ul. Główna 20, 82-410 Stary Targ, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres mailowy sekretariat@gminastarytarg.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lutego 2024 roku.

Uwagi i wnioski złożone po upływie wyżej podanego terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Wójta Gminy Stary Targ w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stary Targ na stronie internetowej http://www.bip.gminastarytarg.pl

 

Wójt Gminy Stary Targ

Wiesław Kaźmierski


 

Administrator danych
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Wójt Gminy Stary Targ.

Inspektor ochrony danych
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się z Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: inspektor@cbi24.pl.

Cel przetwarzania
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest realizacja zadań związanych z procedurą planistyczną.

Podstawa przetwarzania danych
Państwa dane osobowe przetwarzamy na podstawie Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Podanie danych wynikających z tego przepisu prawa jest obowiązkowe.

Okres przechowywania danych
Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych obowiązujących u Administratora.

Odbiorcy danych
Odbiorcami danych są strony, uczestnicy postępowania, jak również inne podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora.

Prawa osób
Macie Państwo prawo do: ochrony swoich danych osobowych, dostępu do nich, uzyskania ich kopii, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stary Targ


 

UG Stary Targ
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stary Targ


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.