Wydanie nr 173/2024, Piątek 21.06.2024
imieniny: pokaż (12 imiona)Teodor, Domamir, Demetria, Lutfryd, Alojza, Alojzy, Marcja, Rudolf, Rudolfina, Alicja, Rudolfa, Chloe
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Śluza Rakowiec - odpowiedź Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

Śluza Rakowiec - odpowiedź Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu. fot. TvRegionalna24.pl
Wracamy do tematu łowienia ryb na śluzie Rakowiec. Przypomnijmy, że kilka lat temu na śluzie Rakowiec w Malborku ustanowiono obręb ochronny, w którym połów ryb jest zabroniony. Wędkarze mogą łowić tylko poza jego obszarem. Od jakiegoś czasu do Zarządu Koła nr 23 w Malborku docierają informacje o niewłaściwym działaniu Państwowej Straży Rybackiej w tym zakresie. Ich zdaniem ma to związek z nieprawidłowo zawieszonymi tablicami informacyjnymi, które wędkarzy wprowadzają w błąd.

Realizując materiał dotyczący nieprawidłowego oznakowania na śluzie Rakowiec, zwróciliśmy się z prośbą o wyjaśnienie sytuacji do Państwowej Straży Rybackiej w Malborku i Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

- „Nasza redakcja TvRegionalna24.pl jest w trakcie realizacji materiału dotyczącego nieprawidłowo oznakowanego obrębu ochronnego na Śluzie Rakowiec. Zgodnie z Uchwałą nr 871/61/11 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 lipca 2011 r. „obręb ochronny na rzece Nogat obejmuje 200 metrowy odcinek rzeki w dół i 100 metrowy odcinek rzeki w górę od wrót śluzy na stopniu wodnym Rakowiec”. Jednak patrząc na rozwieszone tablice informujące o obrębie ochronnym na Śluzie Rakowiec odnosi się wrażenie, że każda z nich zawieszona jest w sposób chaotyczny i nieskoordynowany, a co za tym idzie niezgodny z uchwałą Zarządu. W ostatnim czasie dostaliśmy wiele sygnałów o wędkarzach, którzy przez te „błędnie” zawieszone tablice zostali zatrzymywani przez Straż Rybacką, ich sprzęt był rekwirowany, a oni sami stawiani przed sądem i skazywani. W związku z tym chcielibyśmy prosić o komentarz w tej sprawie.

Skąd wiadomo, że tablice informacyjne o obrębie ochronnym są prawidłowo zawieszone, skoro patrząc na nie od razu widać, że każda zawieszona jest w różnych odległościach od wrót śluzy? Skąd w takim razie wędkarz ma wiedzieć, gdzie właściwie znajduje się ten obręb ochronny? Dlaczego tablice zawieszone są w miejscach często niewidocznych (wysoko na drzewach, często pod kątem)? Wkrótce, gdy zazieleni się na drzewach tablice kompletnie będą niewidoczne.

W ostatnim czasie zapadł wyrok w Sądzie Rejonowym w Malborku w sprawie młodego człowieka, który łowił we wspomnianym miejscu ryby. Został złapany w miejscu, gdzie – zgodnie z tablicami – nie powinien łowić ryb. Jednak, mimo tego, sąd przychylił się do argumentacji obrony, że tablice nie są właściwie zawieszone i sąd tego człowieka uniewinnił. Jednak wielu młodych ludzi nie ma aż tyle szczęścia i przez te źle powieszone tablice trafiają przed oblicze sądu i skazywani są za kłusownictwo. Dla takiego młodego człowieka, który dopiero wchodzi w dorosłość często taka kara równoważy się ze „złamaniem” kręgosłupa moralnego.

Czy rzeczywiście funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej właściwie postępują? Czy rzeczywiście opierają się na prawdziwych przesłankach, gdy kogoś zatrzymują za rzekomo „nielegalny” połów ryb? A może warto pochylić czoła i jeszcze raz sprawdzić, czy rzeczywiście tablice są prawidłowo, we właściwych odległościach zawieszone i nie wprowadzają nikogo w błąd?


 

Odpowiedź Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu.

- „1. Sposób oznakowania obrębów ochronnych określają przepisy prawa, tj. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz.U. Nr 138/2001). Zgodnie z §16 tego rozporządzenia „oznakowania obrębów ochronnych dokonuje się przez ustawienie, w odległości nie większej niż 50m od granicy obrębu ochronnego, tablic o wymiarach nie mniejszych niż 40 cm x 40 cm lub pław w kształcie walca, w kolorze niebieskim, opatrzonych napisem koloru żółtego, wykonanym literami o wysokości 5 cm i grubości 6 mm”. W naszej ocenie:

Wszystkie te wymogi zostały spełnione przez Okręg PZW w Elblągu. Tablice są umiejscowione w różnych odległościach od granicy obrębu, gdyż w rozporządzeniu użyto zwrotu „w odległości nie większej niż 50 m od granicy obrębu ochronnego”. Oznacza to, że tablica, która została ustawiona 1 m od granicy obrębu, czy też 2 do 50 m jest powieszona prawidłowo. Ilość tablic, ich kolorystyka i treści na nich zawarte są zgodne z zapisami w/w aktu prawnego. Zgodnie z opisem zatwierdzonym uchwałą Zarządu Województwa Pomorskiego – obręb ochronny przy śluzie Rakowiec tworzy odcinek rzeki Nogat, tym samym granicami obwodu są brzegi rzeki oraz górna i dolna linia prostopadła do koryta rzeki, stanowiąca górną i dolną granice obrębu.

2. Prawidłowość oznakowania obrębu ochronnego przy śluzie Rakowiec, na wniosek bohaterów reportażu, była przedmiotem kontroli przez podmioty uprawnione do tych czynności, tj.: Państwową Straż Rybacką w Gdańsku, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, Prokuraturę Rejonową w Malborku.

Fragment notatki służbowej z 6 grudnia 2021 r. wykonanej przez przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku - W dniu 2 grudnia 2021 r. odbyła się wizja w terenie obrębów ochronnych na rzece Nogat w obecności Dyrektora Biura Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu – Pana Krzysztofa Cegiel oraz przedstawicieli Państwowej Straży Rybackiej.

Wizja w terenie przeprowadzona została z uwagi na telefoniczne zgłoszenie nieprawidłowego oznakowania obrębów ochronnych na rzece Nogat. Podczas oględzin terenu ustalono, że w obrębie ochronnym Rakowiec uprawniony do rybactwa umieścił 9 tablic, ze względu na powtarzające się kradzieże część tablic umieszczono dość wysoko na pniach drzew (…). Tablice mają wymiary 40 cm na 40 cm lub 80 cm na 80 cm, mają niebieskie tło i żółte napisy - „Obręb ochronny – połów i czynności szkodliwe dla ryb wzbronione”. (…) Wytyczne rozporządzenia dotyczące oznakowania obrębów ochronnych wskazują również, że tablice muszą być ustawione w odległości nie większej niż 50 m od granicy obrębu ochronnego. Ustawodawca nie precyzuje jaka to ma być granica. Postawienie tablic przez uprawnionego do rybactwa w rejonie stopnia wodnego (jazu, przepławki i śluzy) daje według tut. Urzędu jasną informację o ustanowionym w tym miejscu obrębie ochronnym. Wątpliwość może budzić fakt, że przy takim umiejscowieniu tablic nie można jednoznacznie stwierdzić, gdzie zaczyna się obręb, a gdzie się kończy. Zdaniem tut. Urzędu uprawniony do rybactwa powinien rozważyć ustawienie tablic na granicy obrębu ochronnego, przebiegającej prostopadle do nurtu rzeki, w przypadku Rakowca na dwusetnym metrze w dół rzeki od wrót śluzy i na setnym metrze w górę rzeki od wrót śluzy.

Pismo potwierdza, że Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu oznakował obręb prawidłowo, w zgodzie z obowiązującymi przepisami i że nie był w tym względzie bezczynny, jak to przedstawił jeden ze skarżących.

3. W odpowiedzi na wnioski wędkarzy i sugestię Urzędu – Okręg PZW w Elblągu ustawił część tablic na granicach obrębu, pomimo że nie był do tego zobowiązany żadnym z przepisów prawa.

4. W trakcie rutynowej kontroli oznakowania obrębu w dniu 04.06.2022 r., pomimo szczytu okresu wegetacyjnego i pełnego rozwoju szaty roślinnej nie stwierdzono, by tablice „były kompletnie niewidoczne”, jak to sugeruje Redakcja. Na te okoliczność sporządzono dokumentację fotograficzną i sporządzono notatkę służbowa.

5. Każda osoba dokonująca legalnego połowu ryb na rz. Nogat jest w posiadaniu zezwolenia na połów ryb. Zezwolenie ma postać książeczki, w której znajduje się zbiór przepisów, w tym opis obrębu ochronnego Rakowiec. Poławiający ryby ma obowiązek zapoznania się z tymi przepisami.

6. Konsekwencje prawne połowu ryb w obrębie ochronnym określa ustawa o rybactwie śródlądowym z 18 kwietnia 1985 r. z późniejszymi zmianami. Postępowanie w sprawie każdego popełnionego przestępstwa z ustawy o rybactwie prowadzi policja, pod nadzorem właściwej prokuratury, która ostatecznie kieruje lub odstępuje od skierowania wniosku o ukaranie do niezależnego sądu. Ostatecznie to sąd wydaje orzeczenie o winie, czy też uniewinnia oskarżonego od popełnienia zarzucanego mu czynu. Okręg PZW w Elblągu w tych sprawach ma jedynie status pokrzywdzonego i nie ma żadnego wpływu na zapadające ostatecznie orzeczenie, czy tez przebieg rozprawy.

7. Okręg PZW w Elblągu nie ma żadnej wiedzy dotyczącej konkretnej sprawy, o którą pyta Pani redaktor. W związku z powyższym nie mamy możliwości udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w tej kwestii. Możemy jedynie stwierdzić, że z naszej wiedzy wynika, iż postępowania w sprawach o kłusownictwo, jakie były prowadzone na przestrzeni ostatnich lat, w których byliśmy stroną jako pokrzywdzeni, dotyczyły osób pełnoletnich i świadomych popełnianych czynów”.


 

Odpowiedź Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku Posterunek w Malborku.

- „Zarząd Województwa Pomorskiego w drodze uchwały, na wniosek uprawnionego do rybactwa, tj. w tej sprawie Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Elblągu, ustanawia obręby ochronne w ramach obwodów rybackich na podstawie art. 14 ust. 1 i 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym.

Sposób oraz odpowiedzialnego za oznakowanie wskazuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. oraz art. 16 ustawy o rybactwie śródlądowym. Rozporządzenie konkretnie mówi w jaki sposób i w jakiej odległości muszą być rozmieszczone tablice informacyjne. Państwowa Straż Rybacka nie jest odpowiedzialna za rozmieszczanie tablic informacyjnych, tylko za kontrolę prawidłowości ich rozmieszczenia. Dwie niezależne instytucje, tj. Prokuratura Rejonowa w Malborku oraz Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego dokonały w 2021 i 2022 r. kontroli prawidłowości oznakowania obrębu ochronnego. Kontrole nie wykazały nieprawidłowości co do sposobu oznakowania. Funkcjonariusze Straży Rybackiej regularnie dokonują przeglądów obrębów ochronnych oraz stanu oznakowania”.

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Interwencje TV


Komentarze (8)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Grzegorz
Grzegorz 01.02.2023, 19:47
Komunistyczny system, gnębić ludzi.
tuba
tuba 12.01.2023, 21:14
Ostatnio słyszałem pod sklepem biedronki rozmowę 3 wędkarzy po zakupach w sklepie wędkarskim uzbrojonych w wędki i akcesoria, opowiadali,że ichtiolodzy i pracownicy PZW wieszają znaki w drzewach na śluzie Rakowiec, czy to prawda? czy tam bytują ryby na drzewach,czy to normalne?
Opowiadali że to nowy pomysł Komendanta społecznej straży w podzięce za samochód terenowy od starostwa, znalazł gniazda ryb, nie żartował? brawo. Nowy obręb został z tego powodu powiększony? Ryby na drzewach trochę to dziwne, ale już nic nie dziwi. Ornitolodzy w szoku, ichtiolog z PZW wykazał się i mamy sensację. Strażnicy pilnują drzew, ichtiolog wybitny ukrywa sensację? Czy dowiemy się co tam jest na tych drzewach, czy to nowy gatunek ryb, budują gniazda czy tylko przesiadują? Podobno są latające ryby, ale w Polsce?
Gość
Gość 06.07.2022, 22:08
Panowie gdzie jest przepis i podstawa ustanowienia obrębu ochronnego, gdzie są granice obrębu ochronnego na mapie? Bełkot nic więcej.
Tim Orneta
Tim Orneta 06.07.2022, 11:49
Baran, osioł, wie co znaczy ustawienie oznakowania, po jakich szkołach są ci obywatele? Sam podaje przepis i nie rozumie przepisu, prostego tekstu. Tak to jest nieudacznik sam sobie tłumaczy przepisy. Strach pomyśleć ilu niewinnych ludzi skazali?
Kabaret :)
Inspektor
Inspektor 06.07.2022, 10:59
Znaki na drzewach dla małp. Może małpy kradną te znaki panie?
Kiedy powieszono te znaki? Gdzie jest mapa tego obrębu? Jeśli nie ma mapy z granicami obrębu to obręb jest nielegalny zapewne.. Dzieci wiedzą jaksię powinno oznakować takie miejsca ja obręby ochronne.
Bosman
Bosman 06.07.2022, 10:28
To tajemnicze, jaki regulamin? Ludzi skazuje się tylko na podstawie regulaminu? Jak pływam tyle lat to niegodziwe nie słyszałem o takich przepisach, albo jest to prawidłowo oznakowane i jest obręb, albo nie ma.
Radek
Radek 05.07.2022, 23:58
Robią durni z wędkarzy , strażnik państwowy nie wie gdzie są dokładne granice obrębu, to jest oszustwo. Na mapach są różne odległości, a elektrownia nie jest obrębem ochronnym. Ponadto wszyscy musza znać zasady, szczególnie pływający na silnikach spalinowych, tam jest zakaz pływania i prowadzenia działań szkodliwych. Głupszego tłumaczenia nie widziano, ludzi skazują niewinnych.
Krąpie na pompie
Krąpie na pompie 30.06.2022, 21:59
PZW ciężko wstawić 4 znaki w odpowiedniej odległości lepiej się wymieniać pismami żeby było co robić . Z ubiegłego roku na koncie PZW zostało kilka milionów więc o co tu chodzi ?