Wydanie nr 220/2022, Poniedziałek 8.08.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Niezamysł, Cyriak, Sylwiusz, Cyryl, Emilian, Niegosław
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 14 kwietnia 2022. r.

Ogłoszenie o możliwości składania ofert na realizację zamówienia pn.: „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Urzędu Gminy Stare Pole oraz holu GOPS w Starym Polu na terenie działki nr 643/1 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole”.

I. Dane zamawiającego:

Gmina Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Pole informuje, że przyjmowane są oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia.
II. Tryb udzielenia zamówienia:

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przyjęto procedurę udzielania zamówień o wartości poniżej 130 000 zł netto tj. bez stosowania przepisów ustawy PZP. Mając na uwadze powyższe Zamawiający dokona wyboru Wykonawcy na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Stare Pole, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 PLN, zatwierdzonego Zarządzeniem nr 90/2020 Wójta Gminy Stare Pole z dnia 28 grudnia 2020 r.
III. Przedmiot zamówienia: 
Przedmiotem zamówienia jest remont obiektów gminnych w celu likwidacji barier w poruszaniu się w budynku UG w Starym Polu oraz w holu GOPS w Starym Polu. Roboty należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót, projektem wykonawczym, rysunkami technicznymi oraz opisem przedmiotu zamówienia. Załączone przedmiary robót stanowią materiał pomocniczy do sporządzenia oferty na wykonanie kompletności zamówienia.

1. Nazwa i kod wg Wspólnego Słownika Zamówień:
45000000-7 - Roboty budowlane
45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne
45432220-2 - Wykładanie ścian
45431000-7 - Kładzenie płytek
45421132-8 - Instalowanie drzwi
45442100-8 - Roboty malarskie
2. Na realizację przedmiotu zamówienia nie jest wymagane pozwolenie na budowę.
3. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami na potrzeby Zamawiającego.
4. Odpady powstające w trakcie prac Wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Budynek pełni funkcję budynku administracyjnego będącego własnością Gminy Stare Pole. Układ funkcjonalny budynku po remoncie pozostaje bez zmian. Obiekt wyposażony jest w instalację wod. – kan., instalację C.O., instalację elektryczną, instalację Ppoż., infrastrukturę informatyczną, telekomunikacyjną i alarmową.
6. Zakres robót obejmuje roboty budowlane wewnętrzne:
1) Malowanie korytarza piętro I, w szczególności:
− rozebranie ścianki działowej z płyt gipsowo – kartonowych na podwójnych rusztach, metalowych z pokryciem obustronnym łączącej pomieszczenia UG z GOPS,
− uzupełnienie szpachlowania na ścianach,
− zerwanie listew odbojowych,
− dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo – żebrowych,
− dwukrotne malowanie farbą emulsyjną ścian i sufitów,
2) Wymiana posadzek, w korytarzu Urzędu Gminy oraz holu GOPS:
− rozebranie posadzek z płytek,
− likwidacja progów,
− wypoziomowanie podłoża,
− ułożenie wykładziny antypoślizgowej w głównym ciągu komunikacyjnym.
3) Wymiana opraw oświetleniowych, w szczególności:
− przełożenie istniejącego okablowania,
− montaż i podłączenie opraw świetlówkowych LED,
− wymiana gniazd i włączników,
4) Dwukrotne malowanie farbą olejną powierzchni metalowych, szafki elektryczne i szafkę hydrantową.
5) Odnowienie lamperii, w szczególności:
− zeskrobanie i zmycie starej farby,
− gruntowanie podłoży,
− ułożenie na ścianach tynku żywicznego.
6) Wywóz i utylizacja istniejących drzwi:
− wywiezienie drzwi z rozbiórki pojazdami skrzyniowymi na odległość 7 km.
7) Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych, w szczególności:
− wykucie z muru ościeżnic stalowych i drewnianych,

− osadzenie ościeżnic ze skrzydłem wzmocnionym z kompletem klamek, szyldów, wkładek i zamków na klucz,
− osadzenie drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych, z kompletem klamek, szyldów, wkładek i zamków (wkładka patentowa szt. 2),
− osadzenie drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych do połowy przeszklonych z kompletem klamek, szyldów, wkładek i zamków (wkładka patentowa szt. 1)
8) Remont schodów, w szczególności:
− rozebranie wykładziny z płytek wraz z cokolikami,
− rozebranie stopni z balustradą,
− naprawa podłoża betonowego,
− ułożenie granitowej okładziny podłogowej,
− montaż balustrady schodowej o wys. 1,10 m ze stali nierdzewnej wypełnione płytami ze szkła bezpiecznego, matowego (zał. 7)
9) Malowanie klatki schodowej, w szczególności:
− zeskrobanie starej farby,
− przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi – kolor należy ustalić z Zamawiającym,
− zerwanie listew odbojowych,
− ułożenie na ścianach tynku żywicznego.
10) Przełożenie wszystkich naściennych instalacji w pomieszczeniach Urzędu Gminy możliwie w jeden kanał naścienny. Na roboty objęte przedmiotem zapytania ofertowego Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 3 lat, maksymalnie 5 lat, licząc od daty końcowego protokołu odbioru robót. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji przedmiotu zapytania ofertowego muszą być w gatunku pierwszym i muszą posiadać atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne dopuszczające do stosowania w budownictwie (atesty, certyfikaty i aprobaty należy dostarczyć Zamawiającemu). Oferta musi zawierać wszystkie niezbędne do realizacji danego zadania towary wraz z ich dostawami do miejsca realizacji inwestycji oraz niezbędne środki techniczne. Cenę ofertową należy obliczyć w taki sposób, by obejmowała wszystkie koszty jakie ponosi Wykonawca w celu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia, w tym także wszystkie koszty nie wynikające bezpośrednio z opisu przedmiotu zamówienia (projektu budowlanego, przedmiaru robót) i projektowanych postanowień umowy, ale możliwe do przewidzenia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty. Szczegółowy zakres prac został określony w załącznikach 5-8 do zapytania ofertowego.
7. Wszystkie materiały, produkty przed wmontowaniem muszą być zaakceptowane przez Zamawiającego.
8. Z uwagi na sytuację epidemiologiczną Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie zaplecze budowy, w tym pomieszczenie socjalne poza siedzibą Zamawiającego oraz będzie ponosił koszty z tym związane.
9. Wykonawca zobowiązuje się do zamontowania podlicznika energii elektrycznej oraz poniesienia kosztów zużycia energii. Rozliczenie zużycia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą nastąpi na podstawie odczytu podlicznika po odbiorze robót, przed zapłatą końcową. 

10.W strefie ewentualnych istniejących urządzeń i sieci (kable telekomunikacyjne, ewentualne sieci energetyczne) należy prace prowadzić w sposób uniemożliwiający ich uszkodzenie i to poprzez skuteczne zabezpieczenie przed rozpoczęciem robót.
11.Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest zadośćuczynić prawnie i finansowo roszczeniom osób trzecich, za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych przy wykonywaniu czynności objętych umową oraz z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków określonych w umowie lub innych czynności pozostających w związku z wykonywaną umową przez Wykonawcę.
12. W okresie realizacji Przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać ważne umowy ubezpieczenia OC z tytułu odpowiedzialności deliktowej i OC z tytułu odpowiedzialności kontraktowej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej na cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.
13. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do Zamawiającego, Zamawiający przekaże roszczenia do rozpatrzenia Wykonawcy jako przejmującemu od poszkodowanego odpowiedzialność prawną i finansową za wszystkie roszczenia.
IV. Podwykonawcy:
1. Wykonawca może powierzyć podwykonawcy wykonanie części zamówienia.
2. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.
3. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
4. Wykonawca może zmienić podwykonawcę lub z niego zrezygnować.
5. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca składa wykaz zawierający nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych w powyższym wykazie w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.
6. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw firm podwykonawców.
7. Pozostałe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone w Projekcie Umowy.
V. Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca samodzielnie lub Wykonawcy występujący wspólnie lub przy udziale innego podmiotu, na którego zdolnościach technicznych lub zawodowych polega Wykonawca wykaże:
1) wykonanie co najmniej jednej roboty w zakresie budowy/przebudowy budynku użyteczności publicznej lub w zakresie porównywalnym z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000 brutto w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; 
W przypadku wykazania przez Wykonawcę większej ilości robót, Zamawiający w celu dokonania oceny spełnienia w/w warunku będzie brał pod uwagę tylko ilość robót wymaganych przez Zamawiającego. Do wykazanych pozycji muszą być załączone dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne
odpowiednie dokumenty.
2) że dysponuje lub będzie dysponował kierownikiem budowy w specjalności konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń (lub równoważne), posiadającym aktualne zaświadczenia o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa. Za uprawnienia budowlane odpowiadające wyżej określonym wymaganiom uznane zostaną uprawnienia, które wydane zostały na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawnych oraz odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu – EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym) z zastrzeżeniem, art. 12 a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2020 r., poz. 220 ze zm.).
VI. Warunki realizacji zamówienia:
1. Roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, w tym m.in.: ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.), ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1213 ze zm.), zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami współczesnej wiedzy technicznej.
2. Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz przedmiarem robót stanowiącym materiał pomocniczy do sporządzenia oferty na wykonanie kompletności zamówienia.
3. UWAGA! Prowadzenie wszelkich robót musi odbywać się w sposób umożliwiający realizację zadań własnych Zamawiającego, w tym obsługę interesantów. W szczególnych uzasadnionych przypadkach (np. warunki technologiczne, prace montażowe itp.) Zamawiający dopuszcza pracę w soboty po wcześniejszym (min. dwudniowym) uzgodnieniu.
VII. Termin wykonania zamówienia:
Zamawiający wymaga wykonania zamówienia w n/w terminach:
1. Termin rozpoczęcia: przekazanie obiektu: do 7 dni od daty zawarcia umowy.
2. Termin zakończenia robót: do 30.09.2022 r.
3. Za termin zakończenia robót uznaje się wykonanie całości przedmiotu zamówienia wraz z uporządkowaniem terenu robót, obiektu oraz przeprowadzeniem niezbędnych odbiorów częściowych, prób, badań i sprawdzeń oraz pisemnie zgłoszenie gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

VIII. Termin związania ofertą:
1. Termin związania Wykonawcy złożoną ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. 27.05.2022 r.
2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą określonego w dokumentach zamówienia, Zamawiający przed upływem terminu związania zwraca się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 30 dni.
3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.
IX. Sposób przygotowania oferty:
1. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: formularz oferty wraz z wymaganymi załącznikami sporządzony wg wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. W przypadku złożenia oferty na innym formularzu niż załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego, powinien on zawierać wszystkie wymagane informacje określone w tym załączniku. Formularz oferty nie podlega uzupełnieniu. 
2. Oferty mogą składać Wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z robotami budowlanymi.
3. Oferta musi być sporządzona pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Oferta powinna być podpisana przez osobę uprawnioną, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną (na podstawie pełnomocnictwa) przez osoby uprawnione.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert lub oferty zawierającej propozycje wariantowe skutkować będzie ich odrzuceniem.
5. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści Zapytania Ofertowego oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki.
6. Wszystkie dokumenty tworzące ofertę należy złożyć w oryginale lub w formie kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania.
7. Wykonawca nie może dokonać zmian ani wycofać oferty po upływie terminu jej składania.
8. Treść ofert musi odpowiadać warunkom określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym;
9. Oferta musi obejmować całość usług opisanych w niniejszym zapytaniu;
10. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień dotyczących oferty oraz do uzupełnienia brakujących dokumentów w wyznaczonym terminie;
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji referencji złożonych przez oferenta.
12. Osobą składającą ofertę powinna być osoba kontaktowa podawana w dokumentacji.
X. Sposób obliczenia ceny:
1. Wykonawca podaje cenę za realizację przedmiotu zamówienia zgodnie ze wzorem Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Cena podana na Formularzu ofertowym jest ceną ostateczną, niepodlegającą negocjacji i wyczerpującą wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
3. Cena przedmiotu zamówienia powinna być rozumiana jako cena w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług.
4. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu w złotych (PLN), cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zaoferowana cena powinna być zaokrąglona według zasad tj. jeśli trzecia cyfra po przecinku wynosi 5 lub więcej zaokrągla się w „górę”, w przeciwnym przypadku zaokrągla się „w dół”.
5. Cena ofertowa brutto winna zawierać podatek VAT. Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.
6. Jeżeli w postępowaniu złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami
7. Cenę oferty należy określić z należytą starannością, na podstawie przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z realizacją zadania wynikających z zakresu prac, niezbędnych do wykonania zadania i doliczyć do powstałej kwoty inne składniki wpływające na ostateczną cenę.
8. Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walucie obcej.
9. Wyliczona cena oferty brutto będzie służyć do porównania złożonych ofert i do rozliczenia w trakcie realizacji zamówienia.
10. Cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, wynikające z załączonej dokumentacji oraz treści zapytania ofertowego, a niezbędne do wykonania zadania m.in.:
1) wartość przedmiotu zamówienia,
2) podatek od towarów i usług,
3) wszelkie podatki, opłaty i należności publiczno-prawne,
4) koszty zorganizowania i oznakowania placu budowy,
5) koszty opracowania planu bioz,
6) koszty oznakowania i zabezpieczenia robót na czas ich trwania,
7) koszty związane z rozwiązaniem wszelkich kolizji wynikających z realizacji przedmiotu zamówienia,
8) koszty napraw napotkanych i uszkodzonych urządzeń obcych w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,
9) koszty pełnej odpowiedzialności za ewentualne zakłócenia oraz szkody i straty powstałe w wyniku prowadzenia robót,
10) koszty wywiezienia odpadów oraz uprzątnięcia remontowanego obiektu i terenu przyległego do obiektu remontowanego,
11) wszelkie opłaty i odszkodowania za szkody, koszty oraz straty wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, następnie Wykonawca od tej kwoty odejmuje wszelkie zniżki i bonifikaty. Tak wyliczoną cenę zamieszcza w ofercie.

XI. Szczegółowe zasady wyboru oferty:
Biorąc pod uwagę, że Zamawiający jako kryterium wyznaczył cenę (A=60%), gwarancję (B=40%), dlatego w trakcie porównywania ofert obliczy najkorzystniejszą ofertę w następujący sposób:
1. cena - oferty zostaną ocenione zgodnie ze wzorem arytmetycznym:

An = P min/ Pn X 100 pkt.

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium
An - numer oferty
Pmin - cena minimalna brutto wśród złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu
Pn - cena brutto zaproponowana przez Wykonawcę
2. gwarancja (minimum 36 miesięcy, maksymalnie 60 miesięcy) – oferty zostaną ocenione wg następującej zasady:
Okres gwarancji 36 miesięcy - 0 pkt,
Okres gwarancji 48 miesięcy - 20 pkt,
Okres gwarancji 60 miesięcy - 40 pkt,
1) Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia okresu gwarancyjnego nie krótszego, niż wskazany termin minimalny tj. 36 m-cy.
2) W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji krótszym niż 36 m-cy, oferta będzie podlegała odrzuceniu.
3) W przypadku gdy Wykonawca w ofercie nie wskaże okresu gwarancji, Zamawiający w trakcie oceny przyjmie najkrótszy dopuszczalny okres, tj. 36 m-cy.
4) W przypadku gdy oferta zostanie opatrzona okresem gwarancji dłuższym niż 60 m-cy, Wykonawca otrzyma maksymalną liczbę punktów przewidzianą w kryterium okresu gwarancji tj. 40 pkt
5) Zamawiający zastrzega, iż w umowie zostanie przyjęty taki okres gwarancji, jaki został wskazany w ofercie Wykonawcy.
6) Maksymalna ilość punktów, która może zostać przyznana wykonawcy w kryterium (G) oferty: 40 punktów.
3. W celu wyboru najkorzystniejszej oferty w powiązaniu z przedstawionym wyżej kryterium Zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won= An x 60% + Bn
Won – wskaźnik oceny ofert
Bn – liczba punktów przyznana w kryterium – okres gwarancji
4. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach oceny ofert będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami arytmetyki.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny.
6. Zamawiający poprawi w ofercie:
1) oczywiste omyłki pisarskie,
2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty z dokumentami zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty,
4) niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, czyli uzyska w sumie najwyższą łączną liczbę przyznanych punktów.
8. Oferta może uzyskać maksymalnie 100 punktów.
XII. Sposób i termin składnia ofert:
Ofertę należy złożyć w terminie do 28.04.2022 r. r. do godz. 10.00 za pomocą formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego w następujący sposób:
1. Przez platformę zakupową pod adresem:
https://starepole.ezamawiajacy.pl/app/login

Oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy zwrócić uwagę, aby podpisać każdy załącznik z osobna. Należy się zapoznać i zastosować do Instrukcji składania ofert/wniosków dostępnej pod linkiem: https://starepole.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList&folder=000w&clientName=starepole& pt.: Instrukcja dla Wykonawcy. W razie problemów z obsługą platformy proszę kontaktować się z konsultantem obsługującym infolinię pod nr +48 (22) 257 22 23.
2. Za pośrednictwem platformy ePUAP, oferta musi być opatrzona podpisem zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem osobistym. Należy zwrócić uwagę, aby podpisać każdy załącznik z osobna.
3. W formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stare Pole, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole w zamkniętej kopercie, na druku formularza ofertowego, stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Kopertę z ofertą należy opisać w następujący sposób: Oferta na: „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Urzędu Gminy Stare Pole oraz holu GOPS w Starym Polu na terenie działki nr 643/1 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole”. Nie otwierać przed dniem: 28.04.2022 r. do godziny 10:00

Oferta musi zawierać: czytelną pieczątkę firmową, datę sporządzenia, nazwę i adres lub siedzibę Oferenta, nr telefonu, numer NIP, oferowaną cenę brutto, czytelny podpis uprawnionej osoby ze strony Oferenta.
XIII. Termin otwarcia ofert:
1. Otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, tj. 28.04.2022 r. o godz. 10.15.
2. Zamawiający poinformuje o ewentualnej zmianie terminu otwarcia ofert na stronie postępowania.
XIV. Informacje o rozstrzygnięciu:
1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi oferentów o wyniku postępowania, poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail wskazany w formularzu ofertowym.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo wycofania niniejszego zapytania ofertowego lub jego unieważnienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyn.
XV. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
Ze strony Zamawiającego do kontaktów w sprawie niniejszego zapytania ofertowego upoważniona jest Monika Arentewicz stanowisko ds. inwestycji i zamówień publicznych, tel. 55 271 35 32/wew. 706 zamowienia@starepole.pl
XVI. Informacja o wymaganych dokumentach:
1. Do oferty Wykonawca dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego.
2. Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków określonych przez Zamawiającego winni dostarczyć wraz z formularzem ofertowym:
1) odpis albo informację z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, porządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem;
2) wykaz co najmniej jednej roboty budowlanej wykonanej nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, porównywalnych z robotami budowlanymi stanowiącymi przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 100 000 zł brutto, w zakresie budowy/przebudowy budynku użyteczności publicznej wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty – zał. 3;

3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami-zał. 4.
XVII. Wymagania dotyczące zatrudnienia na umowę o pracę:
Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj.: wykonanie na terenie budowy robót budowlanych przez pracowników fizycznych w zakresie objętym przedmiarem robót oraz w opisie zapytania ofertowego jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).
Wymagania określające w szczególności rodzaj czynności związanych z realizacją zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób oraz uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań z zatrudnieniem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określa wzór umowy stanowiący załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.
XVIII. Warunki podpisania i zmiany umowy:
1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. W sytuacji, gdy zaproponowany termin nie będzie dla Wykonawcy dogodny, Wykonawca ma możliwość wnioskowania o zmianę terminu podpisania umowy, jednakże Zamawiający podejmie ostateczną decyzję o jego zmianie. Dwukrotne niedopełnienie obowiązku podpisania umowy w uzgodnionym terminie, uznane zostanie za uchylenie się od jej podpisania.
2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta wygrała zobowiązany jest dostarczyć umowę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, regulującą współpracę tych Wykonawców.
3. Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, będzie zobowiązany przed podpisaniem umowy do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości i formie określonej w pkt XIX.
4. Przyjęcie warunków Zapytania Ofertowego jest jednoznaczne z przyjęciem formularza projektu umowy proponowanego przez Zamawiającego.
XIX. Wadium:
1. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia swojej oferty wnosząc wadium w wysokości 1000,00 złotych brutto (słownie: tysiąc złotych).
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych;
3) gwarancjach ubezpieczeniowych;

4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 299 ze zm.)
3. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto BS Malbork o/Stare Pole 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017 z dopiskiem „Wadium – RIF.7011.7.2022/ZO”.
UWAGA: za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
XX. Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
1. Od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wymagane będzie wniesienie, przed zawarciem umowy, zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3 % ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie za wykonanie całości przedmiotu zamówienia. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) gwarancjach bankowych lub ubezpieczeniowych;
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu powinno zostać wpłacone przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS Malbork O/Stare Pole: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017, tytuł przelewu zabezpieczenie na: „Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Urzędu Gminy Stare Pole oraz holu GOPS w Starym Polu na terenie działki nr 643/1 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole”.
5. Zabezpieczenie wnoszone w formie innej niż w pieniądzu powinno być dostarczone w formie oryginału przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego, najpóźniej w dniu podpisania umowy – do chwili jej podpisania.
6. Treść oświadczenia zawartego w gwarancji lub w poręczeniu musi zostać zaakceptowana przez Zamawiającego przed podpisaniem umowy.
7. Jeżeli okres, na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.
8. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
9. Wypłata, o której mowa w pkt 8, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia.
10. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednocześnie wynikać:
1) nazwa zleceniodawcy (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji oraz gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji lub poręczenia) oraz adresy ich siedzib;
2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją;
3) kwota gwarancji;

4) termin ważności gwarancji lub poręczenia, obejmujący cały okres wykonania zamówienia, począwszy co najmniej od dnia wyznaczonego na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem pkt 7 powyżej,
5) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia lub do wypłat łącznie do pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku realizacji zamówienia w sposób niezgodny z umową,
6) bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na pierwsze żądanie, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty zabezpieczenia w przypadku, o którym mowa w pkt 7 i 8 tj. w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, jeżeli wykonawca skorzystał z możliwości wniesienia zabezpieczenia na okres nie krótszy niż 5 lat, a okres, na jaki miało zostać wniesione zabezpieczenie, jest dłuższy od tego okresu.
11. Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w następujący sposób:
1) 70 % wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania całego zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
2) 30 % wartości zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiającego na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji – kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi za wady liczonego od dnia zakończenia i odbioru przedmiotu umowy.
XXI. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z dnia 04.05.2016 r., str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole reprezentowana przez Wójta Gminy Stare Pole, z którym można się skontaktować: korespondencyjnie: ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, poprzez adres e-mail: ug@starepole.pl, numer telefonu +48 55 271 35 32;
2. z inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Stare Pole można się skontaktować: korespondencyjnie: ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole, adres email: auditor@auditorsecurity.pl, numer telefonu 696 011 969;
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu związanym z Zapytaniem Ofertowym na Likwidacja barier w poruszaniu się w budynku Urzędu Gminy Stare Pole oraz holu GOPS w Starym Polu na terenie działki nr 643/1 obręb Stare Pole, gmina Stare Pole, nr RIF.7011.7.2022/ZO;
4. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora, wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane urzędom i instytucjom na wniosek oraz wprowadzane do Rejestrów Centralnych prowadzonych przez poszczególne Ministerstwa RP, realizujących zadania na podstawie przepisów prawa;
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 t.j. z późn. zm.);
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. - Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, Telefon: 22 860 70 86;
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. W przypadku niepodania danych osobowych może skutkować odmową realizacji wskazanych wyżej celów;
10. Dane osobowe przetwarzane przez administratora danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.


 


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.