Wydanie nr 35/2023, Sobota 4.02.2023
imieniny: pokaż (3 imiona)Joanna, Weronika, Częstogoj
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 18 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru zobowiązań podatkowych.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo.

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw wymiaru zobowiązań podatkowych

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2022 r.

Zatrudnienie na czas nieokreślony.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu lutym 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu rachunkowości, ekonomii, finansów, bankowości.

V. • znajomość przepisów prawa: ustawy o finansach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa ordynacja podatkowa, ustawa o samorządzie gminnym,

• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z księgowością,

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1. Dokonywanie wymiaru zobowiązań pieniężnych podatku rolnego, podatku leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego oraz podatku od nieruchomości dla osób fizycznych i prawnych.

2. Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów zobowiązań pieniężnych, podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatku od nieruchomości osób fizycznych i prawnych.

3. Prowadzenie spraw z zakresu zwolnień i ulg podatkowych.

4. Prowadzenie postępowania podatkowego.

5. Przygotowywanie decyzji z zakresu umorzeń i odroczeń podatkowych (podatek rolny, podatek od nieruchomości).

6. Prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie zgodności składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości ze stanem faktycznym.

7. Prowadzenie bieżącej analizy składanych informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego z posiadaną w tym zakresie dokumentacją.

8. Prowadzenie sprawozdawczości budżetowej.

10. Przygotowywanie opinii dotyczącej ulg podatkowych i opłat stanowiących dochód gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy.

11. Wydawanie zaświadczeń wynikających z ustaw podatkowych.

12. Przygotowywanie projektów uchwał podatkowych.

13. Realizacja postanowień ustawy o podatku akcyzowym.

14. Sporządzanie sprawozdań z zakresu pomocy publicznej.

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,

• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

• kontakty z klientami zewnętrznymi.

VII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko wymiaru zobowiązań podatkowych” do dnia 28 marca 2022 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

9) Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, (skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.