Wydanie nr 263/2021, Poniedziałek 20.09.2021
imieniny: pokaż (13 imiona)Klemens, Mieczysława, Irena, Faustyna, Oleg, Eustachiusz, Eustachy, Fausta, Dionizy, Miłostryj, Barbara, Perpetua, Agnieszka
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

WÓJT GMINY STEGNA OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W STEGNIE - 09.07.2015

Miejsce wykonywania pracy: Gminny Ośrodek Kultury w Stegnie ul. Gdańska 60, 82-103 Stegna Zatrudnienie: umowa o pracę na czas określony - 5 lat Wymiar etatu: 1

Dział I. Wymagania obowiązkowe:

1) obywatelstwo polskie

2) wykształcenie wyższe – studia magisterskie, preferowane studia humanistyczne

3) posiadać co najmniej 5 -letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych lub 3 letnie doświadczenie w prowadzeniu własnej działalności gospodarczej w sektorze kultury,

4) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

5) dobry stan zdrowia

6) brak prawomocnego skazania za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo skarbowe,

7) znajomość problematyki, będącej przedmiotem działalności ośrodków kultury,

8) znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania instytucji kultury, finansów publicznych, zamówień publicznych, działalności samorządu gminnego,

9) znajomość zagadnień i doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów Unii Europejskiej

10) przedstawienie autorskiej koncepcji programowo – organizacyjnej Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie,

11) doświadczenie w pracy z grupami młodzieżowymi, artystycznymi oraz z innymi środowiskami twórczymi,

12) doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,

13) predyspozycje menadżerskie i umiejętności kierowania zespołem,

Dział II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,

2) kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista,

3) predyspozycje do organizowania i prowadzenia przedsięwzięć promocyjnych związanych z działalnością kulturalną i twórczością artystyczną,

4) organizowanie w oparciu o bazę Ośrodka przedsięwzięć mających na celu wzmocnienie budżetu,

5) prawo jazdy kat. B,

6) co najmniej trzyletnie doświadczenie w pracy w instytucji kultury.

Dział III. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) pisemne zgłoszenie się do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie,

2) pisemny, autorski program działania Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych instytucji,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

4) CV z opisem dotychczasowej pracy zawodowej,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie oraz kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa, rekomendacje itp.),

6) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej,

7) oświadczenie o stanie zdrowia

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tj. Dz.U. z 2013r. poz. 168 ze zmianami)

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych

10) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

11) kserokopię dowodu osobistego,

12) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Dział IV. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Realizacja zadań statutowych i planów działalności GOK,

2. Reprezentowanie GOK na zewnątrz,

3. Kierowanie bieżącą działalnością,

4. Zarządzanie majątkiem GOK,

5. Ustalanie i realizacja rocznego planu finansowego,

6. Realizacja programu działalności GOK,

7. Podejmowanie starań w celu pozyskania środków finansowych na działalność statutową poza dotacjami przekazywanymi przez organizatora.

Dział V. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres:

Urząd Gminy w Stegnie, ul. Gdańska 34, 82-103 Stegna, w terminie do dnia 27.07.2015 r. do godz. 13.00. z dopiskiem na kopercie: "Konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie".

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu do sekretariatu Urzędu Gminy w Stegnie. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą poddane procedurze konkursowej.

Dokumenty wymienione w dziale III, w punktach 1-4 oraz 7-10 i 12, powinny być podpisane przez zgłaszających się do konkursu.

Dział VI. Informacje dodatkowe:

1) Wójt Gminy Stegna powoła Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego

2) Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: - I etap: sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału kandydatów; - II etap: rozmowa kwalifikacyjna i wybór kandydata. O terminie i miejscu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

3) Wyłoniony w konkursie kandydat na Dyrektora GOK podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy.

4) Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego i podjęcia decyzji przez Wójta Gminy Stegna o powołaniu Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie, nastąpi w ciągu 21 dni po upływie składania ofert,

5) Dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie będą dostępne na strome Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy,

6) Przed powołaniem na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie kandydat wyłoniony w drodze konkursu zobowiązany jest przedłożyć oryginał zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego 7) Zastrzega się możliwość unieważnienia lub nie rozstrzygnięcia konkursu. 8) Informacja o wyniku konkursu zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stegna.

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stegna


Komentarze (6)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
Gapcio
Gapcio 14.07.2015, 10:43
Dobrze, że ogłoszono już konkurs bo głośno było, że jeden z byłych prominentów chce swoją żonę bez konkursu.
Mieszkniec Stegny
Mieszkniec Stegny 11.07.2015, 09:17
…………..jaki konkurs ? Pic na wodę ! Jest napisane w regulaminie jak byk , cyt: "3) Wyłoniony w konkursie kandydat na Dyrektora GOK podlega zatwierdzeniu przez Wójta Gminy." A PO nawet przed wyborami traktuje ludzi jak baranów !


Zobacz całość: http://www.tvmalbork…
X
X 13.07.2015, 11:33 (odpowiedź do Mieszkniec Stegny)
jakie PO???? I co w tym dziwnego, że podlega zatwierdzeniu przez Wójta? Zgłosi się 1 debil i wygra i co Wójt musi go zatrudnić? NIE
Ela
Ela 11.07.2015, 09:08
………….Wojtek Demko z Dzierzgonia powinien startować !
Dyrek
Dyrek 10.07.2015, 14:52
A ile można zarobić?