Wydanie nr 105/2024, Niedziela 14.04.2024
imieniny: pokaż (11 imion)Walerian, Tyburcja, Tyburcy, Maria, Tyburcjusz, Julianna, Myślimir, Trofim, Ardalion, Krzysztof, Piotr
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Nowy Staw. Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego.

Nowy Staw. Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko opiekuna… fot. zdjęcie poglądowe
Ogłoszenie o naborze kandydata na wolne stanowisko opiekuna dziecięcego w Klubie Malucha w Nowym Stawie - umowa na zastępstwo. Termin składania podań mija 17 kwietnia br. o godz. 9:00.

Wymagania niezbędne:

1. Opiekunem w klubie dziecięcym może być osoba, która:

 1. posiada kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

 2. ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza lub

 3. osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

 4. wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

 5. średnie lub średnie branżowe oraz:

 6. co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub

 7. przed zatrudnieniem jako opiekun w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 r o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

 9. Nieposzlakowana opinia,

 10. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 11. Niekaralność za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego lub za przestępstwo karne skarbowe orz za przestępstwa popełnione umyślnie.

Wymagania dodatkowe:

 1. bardzo dobry kontakt z dziećmi,

 2. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność i cierpliwość,

 3. rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych dzieci w wieku od 1 roku do lat 3,

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. umiejętność szybkiego reagowania w trudnych sytuacjach, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Sprawowanie opieki opiekuńczo- wychowawczej i dydaktycznej nad dziećmi uczęszczającymi do Klubu;

 2. Czuwanie nad zdrowiem, bezpieczeństwem, dobrym samopoczuciem, a także rozwojem dzieci przebywających w Klubie;

 3. Dbałość o higienę i czystość dzieci poprzez wykonywanie różnych codziennych zabiegów pielęgnacyjnych;

 4. Tworzenie warunków do optymalnego rozwoju każdego dziecka we wszystkich sferach jego rozwoju;

 5. Tworzenie warsztatu pracy dydaktycznej, wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, dbałość o pomoce i sprzęt należący do Klubu;

 6. Wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań;

 7. Organizowanie pracy zgodnie z rozkładem dnia dla dzieci przebywających w Klubie;

 8. Nawiązywanie kontaktów z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci oraz współdziałanie i informowanie rodziców o sytuacji zdrowotnej i rozwoju dziecka;

 9. Aktywny udział w życiu Klubu poprzez m.in. udział w organizowanych uroczystościach i imprezach;

 10. Realizowanie zasad i czynności wynikających ze statutu Klubu;

 11. Prowadzenie dokumentacji związanej z przebywaniem dziecka w Klubie;

 12. Przestrzeganie dyscypliny pracy;

 13. Kierowanie się w swoim działaniu dobrem dziecka, poszanowanie jego godności osobistej.

Zakres odpowiedzialności:

Pracownik ponosi odpowiedzialność za prawidłowe, zgodne z prawem i terminowe wykonywanie zadań wymienionych w powyższym zakresie obowiązków oraz innych obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Przewidywany wymiar czasu pracy na stanowisku: 1 etat-umowa na zastępstwo.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy na stanowisku: 20.04.2024r.– umowa na zastępstwo.

Wymagane dokumenty (kserokopie winny być potwierdzone za zgodność z oryginałem):

 1. Życiorys (CV)

 2. List motywacyjny

 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

 4. Kopie świadectw pracy

 5. Kopia dokumentów potwierdzających poziom wykształcenia i posiadanych kwalifikacji zawodowych, w tym kopie dokumentów potwierdzających spełnianie co najmniej jednego z wymagań niezbędnych wymienionych w pkt. 1 (Wymagania).

 6. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe oraz za przestępstwa popełnione umyślnie,

 7. Oświadczenie kandydata o posiadaniu stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

 8. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru zawierające klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 ze zm.)".

 9. Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności

Dodatkowe informacje:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie kierownika Klubu Malucha w Nowym Stawie, ul. Gdańska 43 B lub przesłać pocztą na adres: Klub Malucha w Nowym Stawie, 82 – 230 Nowy Staw, ul. Gdańska 43 B z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko Opiekuna dziecięcego”, w terminie do dnia 17.04.2024r. do godz. 9.00.

Decyduje data i godzina wpływu do Klubu Malucha w Nowym Stawie.

W załączniku dokumenty do pobrania.


 

Informacja prasowa Urzędu Miejskiego w Nowym Stawie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.