Wydanie nr 114/2024, Wtorek 23.04.2024
imieniny: pokaż (8 imion)Adalbert, Wojciech, Gerard, Helena, Jerzy, Gabriela, Gerarda, Lena
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko pracownika obsługi.

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi - robotnik gospodarczy.

Stanowisko: robotnik gospodarczy (kod zawodu 515303)

Liczba lub wymiar etatu: 1 etat.

Miejsce wykonywania pracy: Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo oraz teren całej gminy .

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Sztutowo, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Warunki pracy:

 1. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy – przeciętnie 8 godzin na dobę i 40 godzin w tygodniu w pięciodniowym tygodniu pracy,

 2. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,

 3. Wynagrodzenie na zasadach określonych w przepisach regulujących wynagrodzenie pracowników samorządowych,

 4. Praca w obiektach należących do Gminy Sztutowo i jednostek podległych, oraz w terenie – teren gminy Sztutowo

 5. Praca związana z wysiłkiem fizycznym.

Wymagania niezbędne w stosunku do kandydata (konieczne):

 1. obywatelstwo polskie,

 2. wykształcenie minimum podstawowe (mile widziane wykształcenie zawodowe lub średnie techniczne)

 3. prawo jazdy kat.B

 4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 6. posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku robotnik gospodarczy.

 7. Posiadanie umiejętności obsługi między innymi następujących urządzeń:
  - kosiarki spalinowej
  - kosy spalinowej
  - wiertarki
  - wkrętarki
  - pilarki spalinową.

Wymagania dodatkowe (mile widziane): 

 1. doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,

 2. świadectwa kwalifikacyjne obsługi pieca CO itp.,

 3. szkolenia zawodowe przydatne w wykonywaniu obowiązków

 4. umiejętność pracy w zespole,

 5. umiejętność planowania i organizacji pracy,

 6. komunikatywność, odpowiedzialność, dokładność, dyspozycyjność, obowiązkowość.

 7. prawo jazdy Kat T

Zakres zadań na stanowisku:

 1. wykonywanie prac porządkowych oraz konserwacja i wykonywanie nieskomplikowanych prac naprawczych oraz utrzymywanie podstawowego sprzętu gospodarczego w należytym stanie technicznym,

 2. sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów przeznaczonych do użytku publicznego będących własnością Gminy w tym chodników, trawników, przystanków i placów,
  - w okresie letnim pielęgnacja zieleni na terenach gminnych,
  - w okresie zimowym odśnieżanie oraz dbałość o właściwy stan nawierzchni ciągów komunikacyjnych i parkingu,

 3. wykonywanie innych prac porządkowych i gospodarczych,

 4. organizowanie stanowiska pracy oraz prowadzenie prac zgodnie z przepisami BHP, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska,

 5. dbanie o dobro zakładu pracy, ochrona jego mienia oraz zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,

 6. dbanie o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

 7. bieżące utrzymanie i prace konserwacyjne na placach zabaw i siłowniach zewnętrznych,

 8. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta lub bezpośredniego przełożonego,

 9. zastępowanie stanowiska: robotnika gospodarczego/kierowcy.

Podległość służbowa

Pracownik podlegać będzie pracownikowi ds. zabezpieczenia przeciwpożarowego, melioracji i utrzymania czystości w gminie w referacie promocji, sportu i rekreacji.

Wymagane dokumenty:

 1. życiorys uwzględniający przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej (CV);

 2. list motywacyjny;

 3. wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie wg wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia,

 4. oświadczenia kandydata:
  - o posiadaniu przez kandydata pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  - o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
  - o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na określonym stanowisku;
  - o zapoznaniu się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania danych osobowych związanym z naborem na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy Sztutowo, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji;
  - o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w złożonych dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

 1. kserokopię dokumentów potwierdzających wykształcenie – poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

 2. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenia) - poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegająca się o zatrudnienie;

 3. kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji - poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie;

 4. kserokopię dokumentów jeżeli posiada dokumenty potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku, gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: CV, list motywacyjny, oświadczenia, powinny być własnoręcznie podpisane.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać lub przesyłać do dnia 05 stycznia 2024 roku liczy się data wpływu do Urzędu/ pod adresem: URZĄD GMINY W SZTUTOWIE ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem na kopercie „Nabór na wolne stanowisko pracy w Urzędzie Gminy w Sztutowie – robotnik gospodarczy”.

Dokumenty aplikacyjne mogą być dostarczone:

 • osobiście w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo,

 • pocztą elektroniczną na adres: info@sztutowo.ug.gov.pl,

 • poprzez skrzynkę ePUAP Urzędu Gminy Sztutowo (/sztutowo/SkrytkaESP)

 • za pośrednictwem operatora usług pocztowych lub firmy kurierskiej.

 

Inne informacje:

Wybrani kandydaci zostaną e-mailem lub telefonicznie poinformowani o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (55) 55 2478151 wew.603 Osoba udzielająca informacji: Iwona Cich .

 

Robert Zieliński

Wójt Gminy Sztutowo

 

Dokumenty do pobrania:

 1. Kwestionariusz osobowy

 2. Druki oświadczeń

 3. Klauzula RODO

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

Redakcja. Czekamy na Twoje informacje.
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.