Wydanie nr 27/2023, Piątek 27.01.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 11 października 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. inwestycji i drogownictwa.

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i drogownictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82 - 110 Sztutowo.

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw inwestycji i drogownictwa

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 02 listopad 2022 rok

Zatrudnienie na czas nieokreślony.

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych : w miesiącu wrześniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• wykształcenie średnie budowlane lub wyższe - preferowane z zakresu drogownictwa, budownictwa lub geodezji,

V. • znajomość przepisów prawa: ustawy kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawy prawo budowlane, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawa o drogach,

• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku

VI. Wymagania dodatkowe:

• doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach związanych z budownictwem;

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

VII. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w obiektach komunalnych.

2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym: wykonywanie przez Wykonawców robót poprawkowych.

3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych.

4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym.

5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych.

6. Nadzór nad realizacją inwestycji i modernizacji finansowanych z budżetu Gminy.

7. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.

8. Opracowywanie okresowych programów i planów inwestycyjnych oraz sporządzanie sprawozdań z ich wykonania, zlecanie zastępstwa inwestorskiego i przygotowywanie umów w tym zakresie.

9. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji i remontów obiektów komunalnych.

10. Kontrola bieżąca przebiegu przygotowania i realizacji inwestycji pod kątem zgodności zakresu rzeczowego i finansowego z zawartymi umowami.

11. Weryfikacja kosztów i faktur do uruchamiania ich płatności.

12. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów.

13. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków. W wypadku braku Zarządcy, realizacja we własnym zakresie tych zadań w gminnych nieruchomościach zabudowanych gminnymi budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi.

14. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.

15. Opracowywanie planu rozwoju sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w gminie.

16. Sporządzanie i przekazywanie na odpowiednie stanowisko OT – przyjęcie środka trwałego po zakończonych inwestycjach oraz likwidacji środka trwałego po jego utylizacji.

17. Sporządzanie sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.

18. Ścisła współpraca ze Skarbnikiem Gminy w zakresie opracowania Wieloletniego Planu Finansowego.

19. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych.

20. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.

21. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.

22. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.

23. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.

24. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.

25. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

26. Sporządzania sprawozdań, analiz i planów z zakresu wykonywanych zadań.

27. Przekazywanie na stanowisko Zamówień Publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych podpisanych przez Wójta umów powyżej 5000 zł celem nadania numeru umowy i rejestracji w Centralnej ewidencji umów.

28. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

29. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych.

VIII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,

• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

• kontakty z klientami zewnętrznymi.

IX. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

X. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko inwestycji i drogownictwa” w terminie do dnia 21 października 2022r do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

XI. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Zapraszamy do składania ofert.

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.