Wydanie nr 334/2022, Środa 30.11.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Zbysława, Andrzej, Justyna, Konstancjusz, Maura, Tadea, Kutbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Malbork. PCPR ogłosił nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej.

Starostwo Powiatowe w Malborku informuje, że Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku ogłosił nabór na stanowisko wychowawcy w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej. Termin składania dokumentów mija 14 października br.

I. NAZWA I ADRES JEDNOSTKI:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, ul. Plac Słowiański 6, 82-200 Malbork

II. OKREŚLENIE STANOWISKA: WYCHOWAWCA

1. Wymiar czasu pracy: pełny etat
2. Umowa o pracę na czas określony
3. Praca zmianowa (weekendy, święta, praca w porze nocnej)

III. WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

1. Obywatelstwo polskie,
2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3. Wykształcenie wyższe:
a) na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą albo
b) na dowolnym kierunku uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauki o rodzinie lub resocjalizacji.
4. Znajomość przepisów z zakresu instytucjonalnej pieczy zastępczej.
5. Kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest kandydatowi zawieszona ani ograniczona,
6. Kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego wynika z tytułu egzekucyjnego,
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
8. Kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IV. KOMPETENCJE OSOBISTE:

1. Właściwa postawa etyczna, odpowiedzialność, sumienność i dokładność,
2. Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych,
3. Komunikatywność, wrażliwość, empatia,
4. Wysoka kultura osobista,
5. Dyspozycyjność i operatywność,
6. Zdecydowanie w działaniu i konsekwencja,
7. Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą,
8. Umiejętność organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole,
9. Umiejętność pracy w zespole, łatwość nawiązywania kontaktów, włączania się w życie placówki, zdobywania nowych doświadczeń,
10. Umiejętność zintegrowania dzieci i młodzieży, zorganizowania im czasu wolnego,

V. ZAKRES WYKONYWANYCH ZADAŃ NA STANOWISKU:

1. Kierowanie procesem wychowawczym dziecka,
2. Sprawowanie bezpośredniej opieki nad grupą wychowanków przebywających w placówce.
3. Opracowywanie i realizacja Planu Pomocy Dziecka zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz pozostałej dokumentacji w sprawie dziecka, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.
4. Właściwe i systematyczne prowadzenie pełnej dokumentacji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza: planów pomocy dziecku, karty pobytu dziecka,
5. Praca z grupą – w szczególności pomoc w nauce, organizacja czasu wolnego,
6. Współpraca z rodziną dziecka, opiekunami prawnymi,  szkołami, sądem i  innymi instytucjami działającymi w zakresie pieczy zastępczej i pomocy społecznej na rzezcz powrotu dziecka do rodziny,
7. Wykonywanie innych czynności nie ujętych w niniejszym zakresie, a wynikających z zajmowanego stanowiska.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY:

1. Życiorys (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwa pracy),
5. Oświadczenie kandydata złożone pod odpowiedzialnością karną, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego:
- o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
- o braku pozbawienia władzy rodzicielskiej oraz, że władza rodzicielska nie była mu zawieszona ani ograniczona (dotyczy osób posiadających dzieci),
- o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,
- o niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn. zm.).

VII. TERMIN, SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

Wymagane dokumenty należy składać w terminie do dnia 14 października 2022 roku do godziny 13:00 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Malborku, Plac Słowiański 6, pocztą lub osobiście (uwaga: liczy się data wpływu do PCPR w zamkniętych kopertach z dopiskiem: Nabór na stanowisko – Wychowawca w placówce opiekuńczo-wychowawczej”.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE:

• Zgłoszenia, które wpłyną po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.
• Kandydaci spełniający kryteria formalne zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie, miejscu oraz godzinie rozpoczęcia rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na stronie internetowej PCPR w Malborku.

 


 

Informacja: Starostwo Powiatowe w Malborku

Starostwo Powiatowe w Malborku
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (2)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Wiadomości


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.