Wydanie nr 181/2022, Czwartek 30.06.2022
imieniny: pokaż (12 imiona)Marcjalis, Bazyli, Władysława, Ciechosława, Leon, Emilia, Leona, Lucyna, Trofim, Władysław, Ermentruda, Teobald
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 października 2021 r. dotyczące zatrudnienia na czas określony na zastępstwo na okres 3 lat.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze:

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa
Wymiar czasu pracy – 1/1 etat
Planowany termin zatrudnienia – 02 listopada 2021 rok
Zatrudnienie na okres  3 lat.

 

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu wrześniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji

 • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami, prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym,

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

VWymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja,

 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność. 

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

 1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 4.  Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania

 5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.

 6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.

 7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

 9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.

 10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.

 11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.     

 

VI. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi.

 

VII. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VIII.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i  zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa” do dnia 26 października 2021 do godziny 15.00.

 

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi, zostaną powiadomione telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 

IX. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Załączniki do pobrania na stronie https://www.sztutowo.pl/?p=25459

 

Urząd Gminy Sztutowo zaprasza do składania ofert. 

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.