Wydanie nr 337/2023, Niedziela 3.12.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Uniemir, Kasjan, Lucjusz, Franciszek, Kryspin, Ksawery, Atalia, Gerlinda, Biryn, Sofoniasz
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami komunalnymi.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw gospodarki odpadami komunalnymi

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Umowa na czas nieokreślony  poprzedzona trzymiesięcznym okresem próbnym.

Przewidywany termin zatrudnienia 02 listopada 2021 r.

 

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu sierpniu 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe ekonomiczne, administracyjne lub ochrona środowiska,

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, ustawa Kodeks Postępowania Administracyjnego,

• dobra znajomość obsługi komputera,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,

• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. Naliczanie wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Przyjmowanie deklaracji.

3. Przyjmowanie oraz rozpatrywanie wniosków o odroczenie terminów płatności, rozłożenia na raty spłaty należności za odpady komunalne.

4. Prowadzenie rejestru odpisów i przypisów.

5. Prowadzenie spraw z zakresu zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

6. Przygotowywanie decyzji w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami, odroczeń, zwolnień.

7. Prowadzenie bieżącej kontroli w terenie w zakresie składanych deklaracji.

8. Rozpatrywanie skarg i wniosków oraz ich realizacja.

9. Współpraca ze stanowiskiem ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne.

10. Przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązków.

11. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie zadań realizowanych na stanowisku.

12. Prowadzenie postępowań podatkowych w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

13. Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

14. Obsługa „Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami”.

15. Sporządzanie sprawozdań, analiz i planów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.

16. Realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w tym opracowywanie materiałów do przetargu oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.

17. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

19. Pełnienie zastępstwa pracownika ds. księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne.

20. Wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

 

VII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•  oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

VIII. Termin i miejsce złożenia dokumentów:

do dnia 15 września 2021r do godz. 15.00.

 

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w sekretariacie albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw gospodarki odpadami komunalnymi”. Oferty, które wpłyną do Urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane, jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 

IX. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

Załączniki do pobrania w załączeniu

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.