Wydanie nr 269/2023, Wtorek 26.09.2023
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 6 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. ochrony środowiska.

 

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo 

 

 

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze 

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw ochrony środowiska

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Komórka organizacyjna – Referat Rozwoju Gospodarczego i Rolnictwa  

 

 

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu lipcu 2021r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie  Gminy w  Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

 

IV.  Niezbędne wymagania od kandydatów:
•  obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie , preferowane wyższe z zakresu ochrona środowiska,
• znajomość przepisów prawa: ustawy o ochronie przyrody, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy Prawo energetyczne,
• znajomość przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, 

• znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku. 

 

 

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego lub w administracji publicznej,

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność,

• dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność, mile widziane prawo jazdy kategorii „B".


 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach poprzez:

a) prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych,

b) prowadzenie ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków,

c) kontroli częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych,

d) kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych,

e) prowadzenie ewidencji  i wydawanie zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności związanej z opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

f) prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością związaną z działalnością w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

g) wykonywanie czynności kontrolnych w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

2. Realizacja zagadnień wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska i przepisów wykonawczych, w tym:

a) prowadzenie ewidencji kotłów grzewczych na terenie gminy,

b) prowadzenie spraw i udział w kontroli sposobu spalania  w kotłach grzewczych.

3. Realizacja zagadnień wynikających z ustawy o odpadach w tym likwidacja nielegalnych wysypisk.

4. Prowadzenie spraw z zakresu ustawy o ochronie środowiska, ustawy prawo energetyczne  oraz  ustawy o ochronie przyrody,  a w szczególności:

- inicjowanie i nadzór prac związanych z  programem ochrony środowiska dla terenu Gminy Sztutowo,

- inicjowanie i nadzór nad opracowaniem i aktualizacją programów gospodarki niskoemisyjnych dla Gminy Sztutowo,

- prowadzenie spraw w zakresie opracowywania projektu  założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,

- inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do zadrzewiania i urządzania terenów  zielonych, nadzór nad zalesianiem,

- prowadzenie spraw w  zakresie  usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości oraz ustalanie opłat z tego tytułu,

- wykonywanie czynności kontrolnych wynikających z ustawy o ochronie środowiska, ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy prawo energetyczne.

5. Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  związanych z realizacją przedsięwzięć.

6. Współpraca ze stanowiskiem komunikacji społecznej w zakresie promocji ochrony środowiska.

7. Koordynowanie realizacji programów ochrony środowiska i gospodarki  odpadami tj. programu usuwania azbestu oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przez Gminę dotacji na usuwanie azbestu.

8. Prowadzenie ewidencji wyrobów azbestowych.

 

 

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,
• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,
•  kontakty z klientami zewnętrznymi, wyjazdy na teren gminy.   

 


VIII. Wymagane dokumenty:
• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i  zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub  zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku  

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

IX.  Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska” do dnia 23 sierpnia  2021r do godziny 14.00.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 

 

X) Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie. 

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata,  który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”.

5. Informacja  o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

 

 

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (1)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.