Wydanie nr 184/2022, Niedziela 3.07.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Heliodor, Jacek, Miłosław, Otto, Otton, Teodot, Tomasz, Leon, Anatol, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 7 czerwca 2021 r.

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 7 czerwca 2021 r. fot. UG Stare Pole
Wójt Gminy Stare Pole, Marek Szczypior ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Stare Pole.

 

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości:

Województwo: pomorskie

Powiat: malborski

Jednostka ewidencyjna: 220908_2, Stare Pole

Obręb ewidencyjny: 220908_2.0012, Stare Pole

Działka ewid. nr 629

Nr kw: GD1M/00019352/7

Powierzchnia nieruchomości:

0,0793 ha

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa zabudowana budowlą – nieczynnym zbiornikiem przeciwpożarowym o stromych ścianach (skarpach) zabezpieczonych przed osuwaniem gruntu palisadami i opaską. Teren zbiornika porośnięty roślinnością charakterystyczną dla środowiska wodnego. Działka ogrodzona jest płotem z przęseł stalowych wyposażonym w furtkę wejściową.

Działka położona jest przy drodze urządzonej – dk22 relacji Malbork-Elbląg. Sąsiaduje z zabudowaną działką
o funkcji mieszkalnej, zabudowaną działką o funkcji usługowej oraz drogą wewnętrzną, stanowiącą własność osób fizycznych.

Nieruchomość nie posiada bezpośredniego zjazdu z drogi krajowej 22. Jednakże w planach rozbudowy drogi krajowej nr 22 na odcinku Królewo – granica województwa uwzględniona została budowa zjazdu.

Przeznaczenie nieruchomości i opis jej zagospodarowania:

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla wsi Stare Pole i Krzyżanowo w gminie Stare Pole (uchwała nr XXVIII/213/2002 Rady Gminy Stare Pole z dnia 7 października 2002 r., opublikowana
w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego nr 25, poz. 263 z dnia 17 lutego 2003 r., nieruchomość położona w miejscowości Stare Pole oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 629 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem C2-U. Jest to teren administracji i usług. Wszelka działalność usługowa
w tym również administracyjna, handel detaliczny, gastronomia, rzemiosło nieuciążliwe (za wyjątkiem inwestycji szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego). Dopuszcza się funkcję mieszkalną.

Termin zagospodarowania nieruchomości:

Od daty podpisania umowy.

Forma sprzedaży:

Przetarg ustny nieograniczony.

Cena wywoławcza nieruchomości:

99 000,00 zł netto

 

1. I przetarg ustny nieograniczony odbył się 18 grudnia 2020 r. o godz. 10.00, II przetarg ustny nieograniczony odbył się 22 lutego 2021 r. o godz.10.00, III przetarg ustny nieograniczony odbył się 26 kwietnia 2021 r. o godz. 10.00

IV przetarg ustny nieograniczony odbędzie się 12 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w Sali Narad Urzędu Gminy w Starym Polu przy ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole.

2. Nieruchomość nie jest obciążona prawami na rzecz osób trzecich, w dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających nieruchomość.

3. Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.

4. Cena wywoławcza nieruchomości jest ceną netto. Do ceny sprzedaży nieruchomości netto ustalonej w wyniku przetargu zostanie doliczony podatek VAT (23%). Cena sprzedaży brutto płatna jest w całości przed zawarciem umowy w formie aktu notarialnego.

 

 

 

 

Warunki nabycia nieruchomości.

1. Wpłacenie wadium w wysokości 9 900,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych). Przelewem na konto depozytowe Gminy Stare Pole prowadzone w Banku Spółdzielczym Malbork o. Stare Pole, Nr: 75 8303 0006 0040 0400 0329 0017. Przy wpłacaniu wadium należy podać nr nieruchomości, której ono dotyczy.

2. Wpłaty wadium należy dokonać najpóźniej do 7 lipca 2021 r., przy czym liczy się termin faktycznego wpływu ww. kwoty na konto Urzędu Gminy.

3. Wpłacone wadium zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości – w przypadku wygrania przetargu, przepadkowi – w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy sprzedaży w terminie określonym przez organizatora przetargu, zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne.

5. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej – przed otwarciem przetargu – dokumentu tożsamości (dotyczy to osoby fizycznej lub jej pełnomocnika na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego), stosownego upoważnienia i wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego (dotyczy osoby prawnej).

6. Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

7. Minimalne postąpienie w przetargu wynosi 1 % ceny wywoławczej, zaokrąglone w górę do pełnych dziesiątek złotych, tj.: 990,00 zł. (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). 

8. Koszty notarialne oraz wszelkie opłaty związane z zakupem ponosi nabywca nieruchomości.

9. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywcę nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Nabywca nieruchomości najpóźniej w dniu podpisania aktu notarialnego powinien uiścić całą cenę nabycia nieruchomości, pomniejszoną o wpłacone wadium.

10. Uczestnik przetargu może w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy Stare Pole.

11. Wójt Gminy Stare Pole zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

12. Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.

13. Dodatkowych informacji udziela: Anna Droździel – stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i planowania przestrzennego, tel. 55 271 35 32 w. 45, e – mail: a.drozdziel@starepole.pl

14. Ogłoszenie podano do publicznej wiadomości poprzez publikację informacji w prasie lokalnej, zamieszczono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Stare Pole, przesłano do sołtysów wsi, celem zamieszczenia na tablicy ogłoszeń danej miejscowości oraz udostępniono na stronie: www.bip.starepole.pl oraz www.starepole.pl 

 

 

 

 

Załączniki:

1. Mapa z naniesioną lokalizacją nieruchomości do sprzedaży.

2. Dokumentacja fotograficzna

 

 

 

 

Udział w postępowaniu przetargowym wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych oferentów na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.5.2016, str. 1—88) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t. j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1490).

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Gminę Stare Pole – Urząd Gminy Stare Pole można uzyskać na stronie www. bip.starepole.pl.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.