Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Nabór na wolne Stanowisko Urzędnicze w Sztutowie - 08.08.2016

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i drogownictwa w Sztutowie. Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godziny 15.30.

 

1. Wymiar czasu pracy – 1 etat

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• wykształcenie średnie – technik budownictwa, preferowane wyższe z zakresu budownictwa

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, kodeksu postępowania administracyjnego , ustawy o ochronie danych osobowych , oraz ustaw i rozporządzeń związanych z problematyką na stanowisku pracy, • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych,

•dobra znajomość obsługi komputera,

3. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

4. Zadania wykonywane na stanowisku:

1. Realizacja inwestycji gminnych oraz zlecanie wykonywania remontów w obiektach komunalnych.

2. Przeprowadzanie kontroli gwarancyjnych w tym; wykonywanie przez Wykonawców robót poprawkowych.

3. Inicjowanie i nadzór nad opracowywaną dokumentacją techniczno-prawną na zadania inwestycyjne oraz zadania remontowe w zakresie obiektów komunalnych. 4. Zlecanie i rozliczanie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami, umowami i stanem faktycznym.

5. Uzgadnianie własnej i powierzonej infrastruktury technicznej przebiegającej w pasach drogowych.

6. Przygotowywanie budżetu dla planowanych inwestycji oraz remontów obiektów komunalnych od strony rzeczowo- finansowej.

7. Udział w przetargach w zakresie realizowanych inwestycji, modernizacji i remontów obiektów komunalnych.

8. Przygotowywanie materiałów do przetargów na roboty inwestycyjne oraz remontów obiektów komunalnych, koordynowanie realizowanych inwestycji i remontów.

9. Prowadzenie spraw „małej architektury” tj. place zabaw, skwery itp.

10. Kontrola w zakresie utrzymania właściwego stanu technicznego budynków i ich urządzeń poprzez wykonane przeglądy techniczne budynków.

11. Prowadzenie książek obiektów oraz systematyczne ich aktualizowanie.

12. Zarządzanie drogami i mostami gminnymi, a w szczególności: prowadzenie ewidencji, opracowywanie planów rzeczowo-finansowych remontów kapitalnych i bieżących ulic i mostów, opracowywanie niezbędnej do prowadzenia remontów dokumentacji techniczno – projektowej, prowadzenie rozliczeń finansowo – rzeczowych.

13. Prowadzenie spraw z zakresu remontów i utrzymania dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.

14. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg, ulic, placów, chodników i obiektów mostowych.

15. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego i orzekanie o jego przywróceniu do stanu pierwotnego oraz naliczanie opłat z tym związanych.

16. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji administracyjnych na lokalizację zjazdów z dróg gminnych i wewnętrznych.

17. Prowadzenie spraw związanych z opracowaniem gminnego programu opieki nad zabytkami w tym m.in.: sporządzanie programu, uzyskiwanie wymaganych opinii i akceptacji, przygotowywanie dla Rady Gminy sprawozdania z realizacji programu. 18. Prowadzenie gminnej ewidencji zabytków nieruchomych nie wpisanych do rejestru zabytków.

5. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku: • stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej: • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych, • kontakty z klientami zewnętrznymi, • w pełnym wymiarze czasu pracy w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, jak i w terenie. • w miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenie o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

6. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis), • kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji i drogownictwa„ do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godziny 15.30.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Sztutowo po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

8. Informacje dodatkowe:

• dokumenty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,

• osoby, które spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu oraz zakwalifikują się do dalszego postępowania zostaną poinformowane telefonicznie i zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną, • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”,

• proponowany termin zatrudnienia od 1 września 2016 r.

Edyta Kozakiewicz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.