Wydanie nr 265/2021, Środa 22.09.2021
imieniny: pokaż (7 imion)Daria, Maurycy, Tomasz, Ignacy, Joachim, Prosimir, Józefa
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - 22.10-10.11.2015

Konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu - 22.10-10.11.2015 fot. Powiat Sztumski
Starosta Sztumski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu.

Nazwa i adres jednostki:    Powiatowy Urząd Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu
ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń
Rodzaj umowy:    na czas nieokreślony


1.    Wymagania niezbędne:
a)    spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 4 ustawy o pracownikach
samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223, poz.1458 z późn. zm.),
b)    ukończone studia wyższe: prawnicze, ekonomiczne lub administracyjne,
c)    co najmniej 3 - letni staż pracy w publicznych służbach zatrudnienia lub co najmniej
5 - letni staż pracy w innych instytucjach rynku pracy,
d)    niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r.
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych    (Dz.U. z
2013r. poz. 168),
e)    bardzo dobra znajomość obowiązujących regulacji prawnych:

-    ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
-    kodeksu postępowania administracyjnego,
-    przepisów kodeksu pracy i ustawy o pracownikach samorządowych,
-    przepisów dotyczących samorządu powiatowego i finansów publicznych,
-    prawa zamówień publicznych,
f)    znajomość obsługi komputera.
2.    Wymagania dodatkowe:
a)    umiejętność    zarządzania    zespołem    ludzkim    i    rozwiązywania    konfliktów
interpersonalnych,
b)    dobra organizacja pracy,
c)    odpowiedzialność, komunikatywność, dyspozycyjność, odporność na stres,
d)    wysoka kultura osobista
e)    prawo jazdy kat. B.
1

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)    promocja usług Powiatowego Urzędu Pracy (PUP),
b)    reprezentowanie urzędu na zewnątrz,
c)    pozyskiwanie, planowanie i dysponowanie środkami funduszu pracy i PFRON
oraz innymi środkami publicznymi,
d)    planowanie i dysponowanie środkami budżetu PUP,
e)    zapewnienie   funkcjonowania   adekwatnej,   skutecznej   i   efektywnej   kontroli
zarządczej,
f)    decydowanie o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz
środkach wykorzystywanych przy przetwarzaniu danych osobowych;
g)    tworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz administrowanie
jego środkami,
h) zatrudnianie pracowników PUP i prowadzenie polityki kadrowej,
i) współpraca z organami samorządów lokalnych, Powiatową Radą Rynku Pracy, władzami szkolnymi, instytucjami szkolącymi i ośrodkami pomocy społecznej oraz organizacjami zajmującymi się problematyką rynku pracy,
j)   wydawanie zarządzeń, poleceń służbowych oraz decyzji administracyjnych,
k) planowanie, określanie kierunków działań i organizowanie pracy podległych komórek organizacyjnych PUP,
I)   zatwierdzanie wewnętrznych regulaminów PUP,
m) udzielanie zamówień publicznych na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów;
n) koordynowanie i nadzorowanie zadań realizowanych przez PUP,
o) nadzór nad przestrzeganiem przepisów bhp i p.poż., przepisów o ochronie danych osobowych oraz o ochronie informacji niejawnych,
p) ocena kwalifikacyjna zastępców, kierowników działów oraz podległych samodzielnych stanowisk,
q) inicjowanie programów lokalnych i innych działań na rzecz aktywizacji                 bezrobotnych,
r)   wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów prawa.
4.  Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Praca w budynku urzędu. Obsługa komputera i urządzeń biurowych. Zależność służbowa- Starosta Sztumski.

5.    Wymagane dokumenty:
a)    życiorys (CV),
b)    list motywacyjny,
c)    oryginał kwestionariusza osobowego zgodny ze wzorem ustalonym w przepisach
określających zakres prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach
związanych  ze stosunkiem  pracy oraz sposobu  prowadzenia  akt osobowych
pracownika (Dz.U. z 1996 r. Nr 62, poz. 286 z późn. zm.),
d)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających uzyskane wykształcenie,
e)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów
potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy (np. kopie świadectw pracy,
a w przypadku nie posiadania zakończonego okresu zatrudnienia zaświadczenie o
zatrudnieniu),
f)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie zaświadczeń o
ukończonych kursach i szkoleniach,
g)    oświadczenie o:
-    posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni
praw publicznych,
-    niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego i
umyślne przestępstwa skarbowe,
-    niekaralności zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami
publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia
2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
(Dz.U. z 2013 r. poz. 168),
h) dokumenty aplikacyjne, tj. list motywacyjny i życiorys powinny zawierać klauzule, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
i) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia dowodu osobistego.
6.    Dodatkowe informacje:
a)    wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Sztumie z/s w Dzierzgoniu, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu    osób    niepełnosprawnych,    w    miesiącu    poprzedzającym    datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, jest wyższy niż 6%,
b)    oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach z podanym
adresem zwrotnym i dopiskiem „Dotyczy konkursu na stanowisko Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie.",
c)    oferty mogą być składane osobiście - w siedzibie Starostwa Powiatowego w
Sztumie: ul. Mickiewicza 31, w pokoju 22 lub nadsyłane pocztą na adres: 82-400
Sztum, ul. Mickiewicza 31, w terminie do dnia 10.11.2015 r.,
d)    nie ma możliwości nadsyłania ofert drogą elektroniczną, z wyjątkiem dokumentów
opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym,
e)    oferty nie spełniające wymagań niezbędnych, nadesłane faksem lub złożone po
terminie  podanym  w  ogłoszeniu   nie  będą rozpatrywane.  W  przypadku   ofert
nadesłanych drogą pocztową o uznaniu ich za złożone w terminie decyduje data
wpływu do Starostwa Powiatowego w Sztumie,
f)    kandydaci, którzy w wyniku wstępnej selekcji zostaną zakwalifikowani do dalszego
etapu konkursu zostaną o tym fakcie powiadomieni z podaniem miejsca, terminu
oraz formie końcowej selekcji,
g)    kandydat wyłoniony w drodze  konkursu,  przed  zatrudnieniem  na  stanowisko
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie z/s w Dzierzgoniu, zobowiązany jest przedłożyć zaświadczenie  o  niekaralności  z  Krajowego  Rejestru   Karnego  oraz aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy (wystawione przez lekarza medycyny pracy),
h) informacja   o  wyniku   konkursu   będzie   umieszczana   na   stronie   internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Sztumskiego www.bip.powiatsztumski.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sztumie, ul. Mickiewicz 31, parter.
Wyłonienie kandydata w  drodze konkursu na stanowisko Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Sztumie nie rodzi prawnego obowiązku zawarcia umowy o pracę na tym stanowisku.

Sztum, dnia 22.10.2015 r.

 

Informacja: Starostwo Powiatowe w Sztumie

Dawid Bochon
Przejdź do komentarzy
Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztum


Komentarze (2)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.

 
sprawiedliwosc ich kiedys dotnie
sprawiedliwosc ich kiedys dotnie 06.11.2015, 15:08
Niech zostanie wybrany dobry dyrektor pup w dzierzgoniu i niech zwolni kierowniczke k i reszte rodzinki
Młody bezrobotny
Młody bezrobotny 26.10.2015, 14:29

…………….. SENSACJA…………..REWELACJA - Michał Kamiński zrealizował swoje hasło wyborcze, cyt. - "……..z każdym dniem mojej działalności politycznej zwiększa się liczba tych którzy mogą pocałować mnie w du.pę ! Niebawem po wyborach 25.10.2015 do tej grupy dołączy nawet bardzo znana…………. Ewa ! "