Wydanie nr 29/2023, Niedziela 29.01.2023
imieniny: pokaż (7 imion)Franciszek Salezy, Sulpicjusz, Ismena, Gildas, Konstancja, Waleriusz, Zdzisław
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12 września 2022 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Sztutowo ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko ds. opiekuńczo – wychowawczych.

1. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

2. Określenie stanowiska:

Nazwa stanowiska: stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych

Wymiar czasu pracy – ¾ etatu

Umowa na czas nieokreślony poprzedzona umową na czas określony.

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu sierpniu 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

•  obywatelstwo polskie,
•  pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
•  brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•  nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe pedagogika.

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca z dziećmi młodzieżą,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,

• odpowiedzialność, sumienność , rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) prowadzenie zajęć z dziećmi zgodnie z przygotowanym programem:

  1. praca ze stałymi grupami dzieci,

  2. praca z dziećmi w kontaktach indywidualnych,

2) przygotowanie i realizacja indywidualnych programów rozwojowo- terapeutycznych dla dzieci,

3) prowadzenie dokumentacji pracy zgodnie z charakterem placówki (dokumentacja diagnozy, planów oraz realizacji indywidualnych i grupowych zajęć z dziećmi wraz z osiągnięciami),

4) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem Szkół w Sztutowie, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sztutowie, Biblioteką Publiczną Gminy Sztutowo, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Nowym Dworze Gdańskim, które mogą pomóc rodzinie w rozwiązywaniu jej problemów, a zwłaszcza w zakresie interwencji wobec osób uzależnionych i współuzależnionych,

5) współpraca z sołtysem wsi i radą sołecką,

6) współpraca ze świetlicami działającymi na terenie gminy w celu wymiany doświadczeń,

7) prowadzenie dziennika zajęć w świetlicy wraz z listami obecności dzieci na zajęciach,

8) opracowanie rocznych planów pracy świetlicy,

9) po zakończeniu m-ca przekazywanie dzienników zajęć prowadzonych w świetlicy do zatwierdzenia.

 

VII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

do dnia 23 września 2022 r do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w sekretariacie , albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z dopiskiem „ Nabór na stanowisko ds. opiekuńczo-wychowawczych w Kątach Rybackich ”.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

IX. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, (skierowanie wystawia pracodawca) .

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych. Dokumenty pozostałych osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 3 m-cy następnie zostaną zniszczone.

5.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”

6. Informacja o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zapraszamy do składania ofert.

 


 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie


 


 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.