Wydanie nr 334/2022, Środa 30.11.2022
imieniny: pokaż (7 imion)Zbysława, Andrzej, Justyna, Konstancjusz, Maura, Tadea, Kutbert
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 3 marca 2022 r. o zatrudnieniu na czas określony na zastępstwo.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do komunikacji społecznej w Urzędzie Gminy w Sztutowie.

 

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

Ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska; stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw komunikacji społecznej

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2022 rok

Zatrudnienie na okres - 2 lat z możliwością zatrudnienia na czas nieokreślony ( stały)

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu lutym 2022 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

III. Niezbędne wymagania od kandydatów:

1. Obywatelstwo polskie.

2. Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

4. Nieposzlakowana opinia.

5. Wykształcenie minimum średnie, preferowane wyższe - turystyka, administracja, marketing i zarządzanie, dziennikarstwo.

6. Umiejętność obsługi komputerowych programów graficznych.

7. Umiejętność zarządzania stroną internetową.

8. Umiejętność wykonywania dokumentacji fotograficznej z imprez i wydarzeń oraz ich katalogowanie.

9.Znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawy o sporcie, ustawy o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, ustawy Kodeks Cywilny, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy prawo prasowe.

10. Znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (KPA).

11. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe:

1. Preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku.

2. Umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

3. Znajomość podstawowych technik Public Relations.

4. Zainteresowanie zagadnieniami związanymi z kulturą, życiem społecznym, gospodarczym i politycznym.

5. Pisemna swoboda wypowiedzi.

6. Umiejętności tworzenia, redagowania, korekty i prezentowania komunikatów tekstowych.

7. Umiejętność przygotowywania biuletynu informacyjnego.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

1.Nadzorowanie prawidłowego wykorzystania środków budżetowych oraz uchwał w zakresie kultury, sportu i turystyki i promocji.

2. Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury, oświaty sportu i ekologii.

3. Czuwanie nad prawidłową realizacją uchwał w działaniu kultury, sportu, turystyki i promocji.

4. Opracowywanie okresowych zbiorczych analiz i danych statystycznych na potrzeby GUS.

5. Inicjowanie, organizowanie i koordynowanie działalności związanej z upowszechnianiem kultury i sztuki, kultury fizycznej, turystyki i promocji.

6. Organizowanie imprez kulturalnych, uroczystości, obchodów.

7. Planowanie oraz realizacja zadań z zakresu promocji gminy, a w szczególności :

a) wydawanie folderów i innych wydawnictw,

b) przygotowywanie materiałów i udział w tragach turystycznych i wystawach gospodarczych,

8. Prowadzenie spraw z zakresu turystyki, a w szczególności:

a) prowadzenia i organizacji kąpielisk morskich oraz miejsc wykorzystywanych do kąpieli w Gminie Sztutowo,

b) ewidencji obiektów w których świadczone są usługi wynajmu kwater,

c) opłat przystaniowych i pasażerskich,

d) zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy i osobom przebywającym czasowo na terenie gminy,

e) organizacji informacji turystycznej,

f) wspierania działalności w zakresie kultury,

9. Prowadzenie spraw z zakresu sportu.

10. Współpraca z pracownikami świetlic gminnych w zakresie promocji i organizacji imprez okolicznościowych.

11. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia – realizacja programów, prowadzenie dokumentacji, statystyki, nadzór nad ośrodkami zdrowia działającymi na terenie Gminy Sztutowo.

12. Bieżąca aktualizacja informacji o gminie na stronie internetowej.

13. Prowadzenie spraw w zakresie wydawania Biuletynu Informacyjnego Gminy Sztutowo.

14. Prowadzenie spraw związanych z obchodami Dnia Rybaka oraz innymi imprezami i uroczystościami organizowanymi przez gminę.

15. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej związków i organizacji, których Gmina Sztutowo jest członkiem.

16. Prowadzenie spraw związanych z techniczną obsługą zebrań wiejskich w Grochowie Pierwszym oraz współpraca w tym zakresie z sołtysem wsi.

17. Poświadczanie za zgodność z oryginałem kopi dokumentów przedłożonych przez strony na potrzeby prowadzonych postępowań.

18. Realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

19. Realizacja ustawy – Prawo zamówień publicznych na zajmowanym stanowisku oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. Stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej.

2. Obsługa komputera oraz urządzeń biurowych.

3. Kontakty z klientami zewnętrznymi.

VIII. Wymagane dokumenty:

1. Podpisany własnoręcznie list motywacyjny.

2. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.

3. CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis).

4. Kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia.

5. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

6. Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych.

7. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych.

8. Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

9. Oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku.

10. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw komunikacji społecznej” do dnia 17 marca 2022r do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

9) Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.