Wydanie nr 28/2023, Sobota 28.01.2023
imieniny: pokaż (12 imiona)Augustyn, Manfred, Manfreda, Flawian, Ildefons, Julian, Karol, Piotr, Roger, Tomasz, Waleriusz, Walery
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 3 marca 2022 r. o naborze na wolne stanowisko urzędnicze.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych.

 

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie

ul. Gdańska 55

82-110 Sztutowo

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych

Wymiar czasu pracy – ½ etatu

Planowany termin zatrudnienia – 01 kwietnia 2022r

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych : w miesiącu lutym 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,

• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

• nieposzlakowana opinia,

• wykształcenie wyższe, preferowane wyższe z zakresu bezpieczeństwa, obronności itp.

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o zarządzaniu kryzysowym, ustawy o ochronie informacji niejawnych, ustawy o ochronie przeciwpowodziowej, ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz rozporządzeń wykonawczych,

• znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

• dobra znajomość obsługi komputera,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na podobnym stanowisku , praca w służbach mundurowych,

• umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji.

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku.

1. W zakresie Obrony Cywilnej:

a. planowanie przedsięwzięć Obrony Cywilnej oraz opracowywanie i aktualizacja Planu Obrony Cywilnej Gminy,

b. planowanie i organizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności,

c. realizowanie zarządzeń i wytycznych Starosty Powiatu Nowodworskiego - Szefa Obrony Cywilnej Powiatu,

d. planowanie i zaopatrzenie formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki ochrony osobistej i umundurowanie,

e. branie udziału w szkoleniach, ćwiczeniach i treningach z zakresu obrony cywilnej, organizowanych przez organ nadrzędny oraz organizowanie własnych przedsięwzięć w tym zakresie,

f. przygotowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym rozliczeń finansowych dotyczących spraw obrony cywilnej,

g. planowanie i przeprowadzenie kontroli z zakresu obrony cywilnej,

h. współpraca z innymi organami administracji rządowej, samorządowej, organami kontroli, organizacjami społecznymi w zakresie obrony cywilnej.

1. Planowanie potrzeb w zakresie utrzymania sprzętu w sprawności technicznej Prowadzenie na bieżąco dokumentacji magazynowej oraz zbiorczej ewidencji gminnego sprzętu OC.

2. Wydawanie sprzętu z magazynu na podstawie dowodów rozchodowych Przyjmowanie sprzętu dostarczanego do magazynu i zaewidencjonowanie go w obowiązujących księgach materiałowych.

3. Zgłaszanie zmian ilościowych oraz finansowych po przyjęciu, lub likwidacji sprzęty wybrakowanego – do inspektora ds. księgowości budżetowej.

4. Przygotowanie propozycji sprzętu kwalifikującego się do wycofania z eksploatacji z uzasadnieniem i opisem jego stanu technicznego.

5. Przestrzeganie obowiązujących zasad utrzymywania i przechowywania sprzętu w miejscach do tego przeznaczonych oraz nadzór nad sprzętem znajdującym się na stanowisku kierowania i w zakładach pracy.

6. Przyjęcie bezpośredniej odpowiedzialności za powierzony sprzęt wykazany w książkach materiałowych i innych dokumentach szczebla nadrzędnego.

7. Odpowiednie rozmieszczenie przechowywanego sprzętu w pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczenie go przed pożarem, zniszczeniem i kradzieżą.

8. Stosowanie odpowiednich zabiegów konserwacyjnych stosownie do potrzeb i obowiązujących przepisów, oraz prowadzenie niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

2. W zakresie Zarządzania Kryzysowego:

a. opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy,

b. prowadzenie obsługi kancelaryjno - biurowej Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego,

c. bieżące monitorowanie, planowanie, zapobieganie i usuwanie skutków zagrożeń, w tym zagrożeń terrorystycznych na terenie Gminy,

d. realizacja zaleceń Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

e. opracowywanie i przedkładanie Staroście Nowodworskiemu do zatwierdzenia Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego,

f. organizowanie i prowadzenie szkoleń, ćwiczeń i treningów z zakresu reagowania na potencjalne zagrożenia,

g. realizacja zadań z zakresu infrastruktury krytycznej, wykonywanie działań w zakresie usuwania pożaru lub innego zagrożenia oraz ewakuacji pracowników i osób przebywających w budynku Urzędu;

h. prowadzenie spraw z zakresu ochrony przeciwpowodziowej.

3. W zakresie spraw obronnych:

a. wykonywanie zadań na rzecz obronności kraju, wynikających z planu operacyjnego funkcjonowania gminy,

b. współdziałanie w realizacji zadań obronnych z poszczególnymi jednostkami na terenie Gminy,

c. opracowywanie zasadniczych przedsięwzięć w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych,

d. opracowywanie planów i programów szkolenia obronnego, a także organizowanie szkolenia i prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,

e. opracowywanie, uzgadnianie i przedkładanie do akceptacji planu operacyjnego funkcjonowania Gminy, a także stosownych planów i programów obronnych,

f. opracowywanie i uaktualnianie planu przygotowań służby zdrowia funkcjonowania Gminy na potrzeby obronne,

g. realizacja przedsięwzięć Wójta związanych z przygotowaniem stanowiska kierowania, zapewniającego realizację zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej państwa,

h. opracowanie projektu regulaminu organizacyjnego Urzędu na czas wojny oraz projektu zarządzenia Wójta wprowadzającego w/w regulamin w życie,

i. opracowywanie i bieżące uaktualnianie dokumentów zapewniających sprawne wykonywanie zadań obronnych w wyższych stanach gotowości obronnej,j. opracowywanie i uaktualnianie dokumentacji stałego dyżuru,

k. analizowanie wniosków wojskowych komendantów uzupełnień w sprawie świadczeń na rzecz obrony, a także prowadzenie postępowania wyjaśniającego i przygotowywanie decyzji o przeznaczeniu osób lub rzeczy na potrzeby świadczeń na rzecz obrony,

l. prowadzenie dokumentacji z zakresu świadczeń osobistych i rzeczowych oraz przesłanie do WBZK PUW corocznych zestawień świadczeń osobistych i rzeczowych wg obowiązujących wzorów i zaleceń,

m. planowanie i prowadzenie kontroli z zakresu realizacji zadań obronnych.

4. W zakresie ochrony informacji niejawnych:

a. organizowanie ochrony informacji niejawnych na zasadach określonych ustawą o ochronie informacji niejawnych,

b. opracowanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych oraz nadzorowanie jego realizacji,

c. prowadzenie wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

d. przeprowadzanie zwykłych postępowań sprawdzających na pisemne polecenie Wójta wobec kandydatów na stanowiska z dostępem do informacji niejawnych,

e. wydawanie lub odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobom sprawdzanym,

f. przechowywanie akt zakończonych postępowań sprawdzających oraz pozostałej dokumentacji,

g. szkolenie pracowników z zakresu ochrony informacji niejawnych,

h. kontrolowanie przestrzegania przepisów o ochronie informacji niejawnych,

i. przeprowadzanie okresowych kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne,

j. przeprowadzanie działań zmierzających do wyjaśnień okoliczności naruszenia przepisów o ochronie informacji niejawnych,

k. bezpośredni nadzór nad obiegiem dokumentów niejawnych,

l. nadzorowanie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania i przekazywania (wysyłania) dokumentów niejawnych,

m. nadzorowanie wydawania lub udostępniania dokumentów niejawnych osobom posiadającym stosowne poświadczenie bezpieczeństwa,

n. prowadzenie bieżącej kontroli postępowania z dokumentami zawierającymi informacje niejawne, które zostały udostępnione pracownikom,

o. prowadzenie dziennika ewidencyjnego dokumentów niejawnych,

p. zapewnienie ochrony bezpiecznego stanowiska komputerowego planowania i przygotowanie do działań urządzeń do likwidacji skażeń.

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

• stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,

• obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

• kontakty z klientami zewnętrznymi,

• praca na ½ etatu w budynku Urzędu Gminy w Sztutowie, jak i w terenie,

• w miesiącu lutym 2022r wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

VIII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

• kopie dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18-go roku życia (ksero dowodu osobistego),

• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z dopiskiem Oferta pracy na stanowisko urzędnicze do spraw bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego i ochrony informacji niejawnych” do dnia 17 marca 2022r do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomiono telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia , na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

X. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat, a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego”.

6. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.