Wydanie nr 31/2023, Wtorek 31.01.2023
imieniny: pokaż (8 imion)Cyrus, Euzebiusz, Jan, Ksawery, Ludwik, Marceli, Marcelin, Marcelina
ReklamaKontakt
 • tvregionalna24.pl
 • zulawyimierzeja24.pl
 • tvsztum.pl
 • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 3 listopada 2021 r. o zatrudnieniu na stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa.

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński informuje o zamiarze zatrudnienia na umowę o pracę na zastępstwo na stanowisko urzędnicze do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa w Urzędzie Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55.

 

I. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Gminy w Sztutowie, ul. Gdańska 55 82-110 Sztutowo

 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw geodezji, zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa.

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Planowany termin zatrudnienia – 1 grudnia 2021 r.

Zatrudnienie na okres 3 lat.

 

III. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu październiku 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w  Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

 • obywatelstwo polskie,

 • pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, nieposzlakowana opinia,

 • wykształcenie  średnie lub wyższe z zakresu urbanistyki i planowania przestrzennego, planowania przestrzennego, gospodarki przestrzennej, gospodarki nieruchomościami lub geodezji,

 • znajomość przepisów prawa: ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawy o gospodarce nieruchomościami , prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawa o samorządzie gminnym,

 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku.

 

V. Wymagania dodatkowe:

 • preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego na stanowiskach: gospodarka nieruchomościami, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, geodezja,

 • umiejętność pracy w zespole, determinacja w realizacji celów, łatwość nawiązywania kontaktów, zaangażowanie, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność, dobra organizacja pracy, efektywność i szybkość realizacji powierzonych zadań, dyspozycyjność.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku .

 1. Planowanie, przygotowywanie do uchwalenia i realizacja miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy.

 2. Wydawanie zaświadczeń , wypisów i wyrysów oraz informacji z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego.

 3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 4. Współpraca z instytucjami, organami realizującymi zadania z zakresu zagospodarowania.

 5. Prowadzenie spraw w zakresie podziału i rozgraniczenia nieruchomości z uwzględnieniem zgodności projektu podziału z miejscowym  planem zagospodarowania przestrzennego oraz wydawanie decyzji i postanowień z tym związanych.

 6. Nadzór i prowadzenie spraw związanych z ustalaniem opłaty planistycznej i adiacenkiej.

 7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowym oznaczeniem ulic i numeracji budynków na terenie gminy.

 8. Prowadzenie spraw z zakresu wyłączeń gruntów rolnych i leśnych z produkcji.

 9. Prowadzenie spraw związanych z kopalinami na terenie gminy.

 10. Prowadzenie spraw związanych z rolnictwem na terenie gminy.

 11. Prowadzenie ewidencji i rozliczania materiałów pędnych dla OSP.

 

VII. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 • stanowisko przeznaczone dla pracownika administracji biurowej,

 • obsługa komputera oraz urządzeń biurowych,

 • kontakty z klientami zewnętrznymi.

 

VIII. Wymagane dokumenty:

 • podpisany własnoręcznie list motywacyjny,

 • kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 • CV – z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),

 • kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych,

 • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,

 • oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 • oświadczenie iż, stan zdrowia pozwala na zatrudnienie na danym stanowisku,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

IX. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej j kopercie  lub przesłać na adres Urzędu Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo z  dopiskiem „Oferta pracy na  stanowisko urzędnicze do spraw geodezji i  zagospodarowania przestrzennego i rolnictwa”
do dnia 17 listopada 2021 r. do godziny 15.00.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające ww. wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 

X. Informacje dodatkowe:

 1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

 2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwskazań do wykonywania pracy na stanowisku (skierowanie wystawia pracodawca).

 3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

 4. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”.

 5. Informacja o wyniku naboru zostanie ogłoszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Sztutowo

 

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.