Wydanie nr 27/2023, Piątek 27.01.2023
imieniny: pokaż (10 imion)Aniela, Rozalia, Jan Chryzostom, Jerzy, Julian, Przybysław, Adalruna, Alruna, Angelika, Teodoryk
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z dnia 2 września 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze (2).

Wójt Gminy Sztutowo, Robert Zieliński ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne.

 

I. Nazwa i adres jednostki :

Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82- 110 Sztutowo

 

II. Określenie stanowiska: stanowisko urzędnicze

Nazwa stanowiska: stanowisko do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne

Wymiar czasu pracy – 1/1 etat

Umowa na czas nieokreślony poprzedzona trzymiesięcznym okresem próbnym.

Przewidywany termin zatrudnienia 01 października 2021 r.

 

III. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych: w miesiącu sierpniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Sztutowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosił poniżej 6%.

 

IV. Niezbędne wymagania od kandydatów:

• obywatelstwo polskie,
• pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
• brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• nieposzlakowana opinia,
• wykształcenie minimum średnie preferowane wyższe ekonomiczne lub administracyjne

• znajomość przepisów prawa: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o pracownikach samorządowych , ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o rachunkowości, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy o dodatkach mieszkaniowych, prawo energetyczne, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ordynacji podatkowej,

• dobra znajomość obsługi komputera w tym obsługa programu PŁATNIK,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na  określonym stanowisku.

 

V. Wymagania dodatkowe:

• preferowane doświadczenie: praca w jednostkach samorządu terytorialnego,
• zaangażowanie i samodzielność przy wykonywaniu powierzonych zadań, umiejętność dobrej organizacji pracy na własnym stanowisku i pracy w zespole,

• odpowiedzialność, sumienność, rzetelność, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność radzenia sobie ze stresem, kreatywność.

 

VI. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

• prowadzenie Kasy Urzędu,

• przygotowanie informacji, analiz i sprawozdań wynikających z zakresu obowiązku,

• naliczanie wynagrodzeń dla pracowników Urzędu, świetlic oraz prowadzenie wszelkiej dokumentacji z tym związanej,

• naliczanie płac i podatków od umów zlecenia,

• naliczanie diet radnym i sołtysom,

• prowadzenie spraw wynikających z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
• księgowanie analityczne na kontach indywidualnych osób dokonujących wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ścisła współpraca w tym zakresie ze stanowiskiem d/s finansowych,

• comiesięczne uzgadnianie wpłat i przypisów opłat dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,

• sprawozdawczość budżetowa dotycząca gospodarki odpadami komunalnymi,

• współpraca ze stanowiskiem ds. gospodarki odpadami komunalnymi,

• wystawianie i aktualizacja tytułów wykonawczych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi,

• wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu lub zaleganiu z opłatami za odpady komunalne,

• powadzenie całości spraw związanych z realizacją zadania dotyczącego przyznawania i wypłaty dodatków mieszkaniowych i energetycznych,

• realizacja ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz ścisła współpraca w tym zakresie z pracownikiem ds. zamówień publicznych,

• realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych,

• wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta Gminy, Zastępcę Wójta Gminy, Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy.

 

VII. Wymagane dokumenty:

• podpisany własnoręcznie list motywacyjny,
• kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

• CV - z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej i zajmowanych stanowiskach (własnoręczny podpis),
• kopie świadectw pracy dokumentujących dotychczasowy staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
• kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe, udział w kursach i szkoleniach,
• kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeżeli kandydat zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych
• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku,

• oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.


VIII.  Termin i miejsce złożenia dokumentów:

do dnia 15 września 2021r do godz. 15.00.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo w sekretariacie albo przesłać na adres Urząd Gminy w Sztutowie ul. Gdańska 55, 82-110 Sztutowo z  dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze do spraw księgowości i windykacji opłat za odpady komunalne”.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej osoby wstępnie zakwalifikowane jako spełniające w/w wymogi zostaną powiadomieni telefonicznie w ciągu 2 dni od daty posiedzenia, na którym komisja zapozna się ze złożonymi ofertami.

 

IX. Informacje dodatkowe:

1. Niniejsze ogłoszenie opublikowane zostanie w BIP Urzędu Gminy w Sztutowie oraz umieszczone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Sztutowie.

2. Przed zawarciem umowy o pracę kandydat wyłoniony w drodze naboru przedkłada pracodawcy: zaświadczenie lekarza medycyny pracy potwierdzające fakt przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku, ( skierowanie wystawia pracodawca).

3. Złożone w naborze dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji zostaną dołączone do jego akt osobowych.

4. Dokumenty osób, które wezmą udział w procesie rekrutacji będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną przez okres 2 lat a następnie przekazane do archiwum zakładowego.

5.  Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału „Zapytania o udzielenie informacji o osobie  z Krajowego Rejestru Karnego”.

6. Informacja  o wyniku naboru zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie oraz w Biuletynie informacji Publicznej.

 

 

Załączniki do pobrania w załączeniu.

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Sztutowie

UG Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Załączone pliki do pobrania (3)

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.