Wydanie nr 226/2022, Niedziela 14.08.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Alfred, Euzebiusz, Atanazja, Kalikst, Dobrowoj, Maksymilian, Dobrowoja, Machabeusz, Ursycyn, Majnard
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Miłoradz z dnia 24 sierpnia 2021 r.

Wójt Gminy Miłoradz, Arkadiusz Skorek ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej stanowiącego własność Gminy Miłoradz.

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Gminy w Miłoradzu przy ul. Żuławskiej 9 w dniu 24 września 2021 r. o godzinie 10 w pokoju nr 15 (sala narad).

 

1. Opis nieruchomości

 

Oznaczenie lokalu

Oznaczenie nieruchomości  gruntowej

Cena wywoławcza lokalu wraz z przynależnym udziałem

Wadium

Adres

Pow. użytkowa

 w m2

Nr

działki

Udział w działce

Obręb

Pow.

w m2

Nr KW

 

 

Miłoradz,
ul. Główna 60

39,14

66/2

1/8

Miłoradz

4795

GD1M
/00020006/7

29 900,00 zł

3 000,00 zł

Pierwszy przetarg przeprowadzono w dniu 24 maja 2021 r.

Drugi przetarg przeprowadzono w dniu 2 lipca 2021 r.

 

2. Obciążenia i zobowiązania

a) W dziale III i IV księgi wieczystej nie ma wpisów obciążających.

b) Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych obciążeń i zobowiązań.

 

3. Przeznaczenie nieruchomości

Dla nieruchomości brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miłoradz uchwalonego Uchwałą nr XXIX/239/09 Rady Gminy Miłoradz z dnia 9 listopada 2009 r. nieruchomość położona jest na terenie oznaczonym jako obszar zabudowy zagrodowej i usługowej.

 

4. Warunki nabycia nieruchomości

a) Ustalone wadium należy wpłacić najpóźniej do 13 września 2021 r. przelewem na konto Gminy Miłoradz prowadzone w Banku Spółdzielczym w Malborku nr 02 8303 0006 0060 0600 0101 0054.

b) Komisja przetargowa przed otwarciem przetargu potwierdza wniesienie wadium przez uczestników przetargu. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji dane osobowe obejmujące: imię i nazwisko, numer PESEL, adres zamieszkania oraz adres do doręczeń (w tym adres elektroniczny), w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL, należy podać nr paszportu lub innego dokumentu tożsamości. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego.

c) Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

d) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.

e) O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

f) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnicy winni złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu.

g) Cena nabycia nieruchomości płatna jest jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Miłoradz.

h) O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu lub do dnia zawarcia umowy nie dokona wpłaty ceny nieruchomości, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca.

i) Osoby zainteresowane nabyciem lokalu, które będą chciały obejrzeć lokal, będą mogły to zrobić do dnia 19 maja, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu z pracownikiem Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej pod nr tel. 55 271-15-42. Wójt Gminy Miłoradz zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu z ważnych powodów.

 

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, warunków przetargu oraz regulaminu przetargu udziela Referat Rozwoju Urzędu Gminy w Miłoradzu w godzinach urzędowania, pokój nr 2 lub telefonicznie 55 271-15-31 w.14.

Przetarg zostanie przeprowadzony na podstawie art. 38-41 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2204) oraz przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ze zm.).

Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Miłoradzu oraz umieszcza na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miłoradz: http://miloradz.biuletyn.net/

 

 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy w Miłoradzu


 

UG Miłoradz
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Przetargi - Ogłoszenia


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.