Wydanie nr 184/2022, Niedziela 3.07.2022
imieniny: pokaż (10 imion)Heliodor, Jacek, Miłosław, Otto, Otton, Teodot, Tomasz, Leon, Anatol, Leona
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 25 maja 2021 r.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) wójt gminy Stare Pole, Marek Szczypior zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stare Pole wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko – w dniach od 2 czerwca 2021 r. do 5 lipca 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Starym Polu, ul. Marynarki Wojennej 6, 82-220 Stare Pole  w  poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. 7.30-15.30, w środy w godz. 7.30-17.00 i w piątki w godz. 7.30-14.00 oraz  w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.starepole.pl, na stronie internetowej Urzędu Gminy Stare Pole www.starepole.pl.

 

 

 

 

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 17 czerwca 2021 r.  w siedzibie Urzędu Gminy Stare Pole  o godz. 13.00.

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11 pkt 8 z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.), osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu studium. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stare Pole z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 lipca 2021 r. Uwagi mogą być wnoszone w formie papierowej lub elektronicznej za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: studium@starepole.pl

 

 

 

 

Zgodnie z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) w związku z przetwarzaniem danych osobowych, uzyskanych w toku prowadzonego postępowania dotyczącego studium – osoba, której danej dotyczą, jest uprawiona do uzyskania od administratora danych osobowych – potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawiona do uzyskania dostępu do nich oraz jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – do uzyskania wszelkich dostępnych informacji o ich źródle, jeżeli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano.


 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Stare Pole  z siedzibą w Starym Polu  pod adresem ul Marynarki Wojennej 6 , 82 – 220 Stare Pole, tel. /55/  271 35 32 .

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1.  wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Starym Polu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;

   2. wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Starym Polu  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia;

3. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:

   1.  inne podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

   2. inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

   1. prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;

   2. prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;

   3. prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;

   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;

   5. prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;

   6. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia;

   7. w przypadku, w którym przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

6. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do 24 maja 2018 r. do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego jego następcą), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia.

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Urzędzie Gminy w Starym Polu . Podanie danych wynika z przepisów prawa, tj. z ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 poz. 1000) oraz innych ustaw dziedzinowych.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.


 

 

 

Informacja prasowa Urzędu Gminy Stare Pole

UG Stare Pole
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Stare Pole


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.