Wydanie nr 214/2021, Poniedziałek 2.08.2021
imieniny: pokaż (6 imion)Gustaw, Karina, Maria, Stefan, Świętosław, Teodota
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Ogłoszenie Wójta Gminy Sztutowo z 12 grudnia br. o przetargu na dzierżawę terenów położonych w Kątach Rybackich.

  • Wydanie nr 214/2021
  • 13 grudnia 2019, 09:08
  • Urząd Gminy Sztutowo
  • UrzędoweSztutowo
Działając zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Dz. U. 2018, poz. 2204, ustawą z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach, zarządzeniem nr 21/2016 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących gminny zasób nieruchomości Gminy Sztutowo oraz zarządzenia nr 76/2019 Wójta Gminy Sztutowo z dnia 12.11.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska”, ogłaszam pierwszy przetarg pisemnym nieograniczonym (ofertowy) na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu „Pętla Żuławska”.

1) Działka nr 536/1 o pow. 0,0315 ha obręb Kąty Rybackie (teren zieleni), dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00058253/5;

2) Działka nr 537/1 o pow. 0,3328 ha obręb Kąty Rybackie (teren parkingu), dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00058253/5;

3) Część działki nr 537/4 o pow. 0,1410 ha obręb Kąty Rybackie wraz z budynkiem sanitarnym o powierzchni zabudowy 111,90 m2, w budynku na 11 m2 mieści się siedziba bosmana portu Kąty Rybackie w dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00058253/5;

4) Część działki nr 537/6 o pow. 0,0456 ha obręb Kąty Rybackie, obejmująca teren bezpośrednio sąsiadujący z budynkiem sanitarnym; dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00058253/5; na działce zlokalizowana jest pompownia ścieków, stanowisko odbioru nieczystości z jachtów oraz część slipu;

5) Część działki nr 787/23 o pow. 0,01434 ha obręb Kąty Rybackie; tereny zielone dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Malborku IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim księga wieczysta nr GD2M/00058246/3;

6) Infrastruktury, która wymieniona jest w załączniku nr 2 do ogłoszenia.

Zgodnie z uchwałą nr XL/359/2010 z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie przyjęcia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kąty Rybackie, teren objęty przedmiotowym postępowaniem położony jest w strefie 55.PR – Port na Zalewie Wiślanym, zgodnie z programem „Pętla Żuławska”, w tym:

a) port rybacki, turystyczna przystań jachtowa, port dla statków turystycznych, wypożyczalnia sprzętu;

b) wskazana realizacja usług związanych z funkcją główną oraz obsługą ruchu turystycznego, parking.

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego wynosi 25 tys. zł netto plus należny podatek VAT.

Czynsz za 2020 rok płatny będzie przed podpisaniem umowy, natomiast za 2021 rok płatny będzie do dnia 31.12.2020 r.

Czynsz dzierżawny corocznie będzie waloryzowany w oparciu o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych podany w Komunikacie Prezesa GUS za rok poprzedni. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Urzędu Gminy w Sztutowie BS Stegna 36 8308 0001 0000 0101 2000 0010.

Czas trwania umowy – nie dłużej niż do dnia 31.12.2021 r.

Pozostałe warunki przetargu:

1) Roczny czynsz dzierżawny nie obejmuje kosztów związanych z prowadzoną działalnością;

2) Do obowiązków dzierżawcy należeć będzie zawarcie we własnym imieniu właściwych umów na dostawę mediów oraz ponoszenie kosztów:

a) energii elektrycznej,

b) dostawy wody,

c) odbiór ścieków,

d) gospodarki odpadami,

e) bieżące utrzymanie infrastruktury,

f) wykonywanie niezbędnych przeglądów i remontów,

g) zapewnienie personelu do obsługi,

h) ponoszenia opłat publiczno - prawnych,

3) współpraca z Gminą Sztutowo przy organizacji wydarzeń kulturalno - sportowych, w tym bezpłatne udostępnianie terenu na organizację imprez;

4) zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z powierzonego mienia oraz przebywających na terenie dzierżawionym,

5) udostępniania infrastruktury na potrzeby cumowania jachtów,

6) zapewnienia całodobowego funkcjonowania toalet.

Przetarg odbędzie się w dniu 30.12.2019 r. o godz. 10.30 w sali nr 1 w siedzibie Urzędu Gminy w Sztutowie przy ul. Gdańskiej 55.

Wadium w wysokości 2500 zł należy wpłacać przelewem na konto Nr 02 8308 0001 0000 0101 2000 0040 Bank Spółdzielczy w Stegnie w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 19.12.2019 r. wymagana kwota znajdowała się na koncie Urzędu Gminy w Sztutowie.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zaliczone zostanie na poczet rocznego czynszu dzierżawnego.

Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zostanie zwrócone bez odsetek w ciągu trzech dni roboczych od daty zamknięcia przetargu. Warunkiem terminowego zwrotu wadium jest podanie numeru konta, na które ma być ono zwrócone. Nie podlega zwrotowi wadium wpłacone przez uczestnika, który wygrał przetarg, jeżeli odstąpi on od zawarcia umowy.

Do przetargu nie mogą przystąpić podmioty, które:

a) mają zaległości finansowe wobec Gminy Sztutowo;

b) bez uzasadnionej przyczyny odstąpiły od podpisania umowy po wygranym przetargu na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo w ciągu 12 miesięcy przed terminem przetargu;

c) z którymi, zostały rozwiązane umowy na najem lub dzierżawę lokali użytkowych lub nieruchomości, stanowiących własność Gminy Sztutowo z winy najemcy lub dzierżawcy w ciągu 12 miesięcy przed terminem przetargu.

Każdy uczestnik przed rozpoczęciem przetargu powinien złożyć:

1) upoważnienie do reprezentowania, jeżeli podmioty uprawnione nie uczestniczą w przetargu osobiście;

2) oświadczenie o niezaleganiu z opłacaniem podatków i innych opłat należnych Gminie Sztutowo;

3) oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przeprowadzania przetargów i warunkami umowy dzierżawy (projektem);

4) dowód wpłaty wadium.

Oferta powinna zawierać:

1) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

2) datę sporządzenia oferty,

3) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4) oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do ogłoszenia,

5) oferowaną wysokość czynszu rocznego wyrażono w wartości netto + VAT. Oferowana wysokość czynszu musi być wyższa od ceny wywoławczej.

6) kopia dowodu wpłaty wadium,

7) podpis oferenta,

8) opis planowanego sposobu zagospodarowania terenu, realizacji warunków umowy.

Oferent, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do:

1. Uzyskania wszelkich niezbędnych pozwoleń do prowadzenia działalności oraz pozwoleń

na posadowienie ewentualnych obiektów wynikających z prawa budowlanego.

2. Utrzymania na wydzierżawionym obiekcie dotychczasowych obiektów i infrastruktury.

Składanie ofert.

Oferty w zabezpieczonych kopertach z napisem „ Przetarg na dzierżawę terenów i infrastruktury komunalnej, zlokalizowanej w części portu w Kątach Rybackich, powstałej w ramach projektu Pętla Żuławska” należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy w Sztutowie do dnia 30.12.2019 r. do godz. 10.

Oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Oferent, który złoży więcej niż jedną ofertę zostanie wykluczony z przetargu.

Opis kryteriów , którymi będzie się kierował sprzedający przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposób oceny ofert:

1) Sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

2) Cena.

Rozstrzygnięcie przetargu:

1. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej .

2. Czynności związane z przetargiem dokona komisja przetargowa wyznaczona przez Wójta Gminy w składzie 4 osób,

3. Komisja przetargowa podejmuje rozstrzygnięcie w drodze głosowania.

W części jawnej w obecności oferentów komisja przetargowa:

1) ustala liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza czy wadia zostały wpłacone,

2) otwiera koperty z oferentami i kwalifikuje je do części niejawnej przetargu,

3) przyjmuje oświadczenia lub wyjaśnienia zgłoszone przez oferentów,

4) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

5) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

6) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu.

W części niejawnej komisja przetargowa:

1) przy wyborze oferty komisja przetargowa bierze pod uwagę kryteria wymienione powyżej,

2) dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert,

3) sporządza protokół z przetargu.

Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu. Protokół z zakończonego przetargu stanowić będzie podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

W terminie 7 dni od dnia zamknięcia przetargu można składać zastrzeżenia na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Wójta Gminy. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz prawo do zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyny na każdym jego etapie. Z warunkami przetargu, regulaminem oraz projektem umowy można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Sztutowie pokój nr 15 lub telefonicznie nr tel. 55 247 81 52 wew. 32.

 

Informacja: UG Sztutowo

Urząd Gminy Sztutowo
Przejdź do komentarzy

Powiązane artykuły

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Sztutowo


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.