Wydanie nr 269/2022, Poniedziałek 26.09.2022
imieniny: pokaż (6 imion)Euzebiusz, Majnard, Cyprian, Kacper, Kasper, Damian
ReklamaKontakt
  • tvregionalna24.pl
  • zulawyimierzeja24.pl
  • tvsztum.pl
  • tvdzierzgon.pl

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń - 26.04.2017

Burmistrz Dzierzgonia ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dzierzgoń - 26.04.2017 fot. UM w Dzierzgoniu
Przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2017 r., o godz. 14:00 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu

1.Lokalizacja: Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń.

2. Opis nieruchomości: działka niezabudowana.

3. Oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów : Obręb Nowiec, gmina Dzierzgoń, 13/60 numer działki, Powierzchnia w m2-1 688, Karta mapy 8, Nr księgi wieczystej GD2I/00007277/3, Cena wywoławcza w zł - 40 000 ,Wadium w zł - 4 000

4. Przeznaczenie nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego: zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Nowiec w gminie Dzierzgoń zatwierdzonym uchwałą Nr XXX/312/09 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 29 października 2009 r. w/w działka wpisana jest jako teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, wolnostojącej.

5. Uzbrojenie: nieruchomość położona jest w obszarze uzbrojonym w media komunalne: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i gazowe. Doprowadzenie uzbrojenia do przedmiotowej nieruchomości i usunięcie ewentualnych kolizji z istniejącym uzbrojeniem, a także zasilenie obiektów w media odbędzie się staraniem i na koszt nabywców, na warunkach wskazanych przez dysponentów mediów.

6. Cena wywoławcza: wg tabeli. Wylicytowaną cenę sprzedaży nieruchomości wraz z należnym podatkiem VAT należy wpłacić przed zawarciem umowy sprzedaży na konto Gminy Dzierzgoń: nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu.

7. Warunki udziału w przetargu: w przetargu mogą uczestniczyć osoby, które wpłacą wadium w wysokości podanej w tabeli oraz złożą oświadczenia, że znany im jest stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości i że zagwarantują dostęp do przebiegających przez nieruchomość sieci uzbrojenia terenu gestorom tych sieci.

8. Terminy i miejsce przeprowadzenia przetargu: przetarg odbędzie się w dniu 26.04.2017 r., o godz. 14:00 w sali nr 8 Urzędu Miejskiego w Dzierzgoniu.

9. Termin, miejsce wpłaty oraz wysokość wadium: wadium w wysokości podanej w tabeli należy wpłacić na konto Gminy Dzierzgoń: nr 26 8310 0002 0000 0127 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Dzierzgoniu do dnia 21.04.2017 r. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który zostanie ustalony jako nabywca, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni.

10. Wysokość postąpienia: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

11. Skutki uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży: jeżeli uczestnik przetargu ustalony jako nabywca uchyli się bez usprawiedliwienia od podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.
 

12. Warunki sprzedaży nieruchomości:

a) nieruchomość objęta przetargiem stanowi własność Gminy Dzierzgoń i nie jest obciążona żadnymi prawami i długami wobec osób trzecich oraz zobowiązaniami.

b) Gmina Dzierzgoń zastrzega sobie prawo odkupu nieruchomości będącej przedmiotem przetargu za cenę równą nabycia nieruchomości przez oferenta, który wygrał przetarg.

13. Informacje dodatkowe:

a) przetarg będzie ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje cenę wyższą od ceny wywoławczej o co najmniej jedno postąpienie.

b) nabycie nieruchomości przez cudzoziemca, w rozumieniu przepisów ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wymaga uzyskania zezwolenia ministra właściwego od spraw wewnętrznych i administracji. W przypadku nie uzyskania zezwolenia wpłacone wadium ulegnie przepadkowi.

c) organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o terminie i miejscu zawarcia umowy sprzedaży, najpóźniej w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

d) uczestnicy przetargu winni:
 legitymować się dowodem osobistym, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej – posiadać wypis z ewidencji działalności, w przypadku osoby prawnej- posiadać wypis z właściwego rejestru oraz zgodę organów statutowych na nabycie przedmiotowej nieruchomości,
 posiadać i przedłożyć komisji przetargowej oryginał dowodu wpłaty wadium,
 złożyć pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
 złożyć pisemne oświadczenie, że znany jest im stan prawny i stan zagospodarowania nieruchomości,

e) wszelkie koszty związane ze spisaniem umowy sprzedaży ponosi nabywa.

14. Zastrzeżenia: Burmistrz Dzierzgonia może odwołać ogłoszony przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości z podaniem przyczyny odwołania przetargu.

15. Pozostałe informacje: Dodatkowych informacji o przetargu udziela Referat Gospodarki Komunalnej, Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pok. 20, tel. 55 276 25 01 w. 42, a ogłoszenie zamieszczono na stronie:
http://www.bip.dzierzgon.pl.

Katarzyna De Guzman
Przejdź do komentarzy

Kamery On-Line

Podziel się:
Oceń:
Tagi

Zobacz więcej z kategorii Dzierzgoń


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe i naruszające regulamin będą usuwane.